Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-086
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Gülperi Çelik1, Aynur Gülcan2
1Kütahya Devlet Hastanesi Nefroloji Bölümü, Kütahya
2Kütahya Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü, Kütahya
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Staphylococcus aureus taşıyıcılığı, antibiyotik direnci

Amaç: Çalışmada Kütahya yöresinde hemodiyaliz uygulanan hastaların burnunda Staphylococcus aureus taşıyıcılık oranlarının saptanması, antibiyotik direnç oranlarının tespit edilmesi ve risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kütahya ilinde hemodiyalize giren ve antibiyotik tedavisi almayan 127 hasta S. aureus taşıyıcılığı yönünden araştırıldı. Hastaların her iki burun boşluğundan alınan sürüntü örneklerinin ekimleri yapıldı. Üreyen suşların antibiyotik duyarlılıkları Kirby Bauer disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı. Risk faktörü olarak; yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, diyaliz süresi, eşlik eden hastalık, son bir yıl içinde hastanede yatma ve antibiyotik kullanma öyküsü ve sigara içme alışkanlığı araştırıldı.

Bulgular: S. aureus taşıyıcılığı 41 (%32.3) olguda saptandı. Sadece beş hasta (%3.9) metisiline dirençli S. aureus taşıyıcısı idi. S. aureus suşlarının test edilen antibiyotiklere direnç oranları; penisilin % 90.2, oksasilin %.12.2, trimetoprim-sulfametoksazol %24.4, rifampisin %7.3, siprofloksasin %14.6, eritromisin %24.4, klindamisin %7.3 şeklinde idi. Mupirosin direnci metisiline dirençli S. aureus suşlarında %20, metisiline duyarlı S. Aureus suşlarında ise %2.8 oranında bulundu. Hiçbir suşta vankomisin ve linezolid direnci saptanmadı. Risk faktörleri değerlendirildiğinde; eşlik eden gastrointestinal hastalık ve son bir yıl içinde antibiyotik kullanımı öyküsü ile S. aureus taşıyıcılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05).

Sonuç: Hemodiyaliz uygulanan hastalarda, S. aureus kolonizasyonunun taranması S. aureus kökenli kateter enfeksiyonu başta olmak üzere, damar erişim yolu enfeksiyonları ve sepsisin önlenmesi için çok önemlidir. Bu enfeksiyonların önlenmesi hasta sağ kalımını arttıracak ve sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim