Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-096
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilerek Tanımlanan Anaerob Bakteriler ve E-Test Yöntemi ile Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Recep Keşli1, Selahattin Çelebi2
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, Konya
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Anaerob bakteriler, beta laktamaz, antibiyotik duyarlılık

Amaç: Bu çalışma; anaerob enfeksiyon şüphesi olan hastaların çeşitli örneklerinden izole edilen anaerob bakterilerin tanımlanması, beta laktamaz enzim üretiminin sıklığı ve anti-anaerobik antibiyotiklerin etkinliğinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve Yöntem: Anaerob ekim için uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılan örnekler Schaedler agar, Schaedler buyyonu ve kıymalı buyyon besiyerlerine ekildi. Uygun inkübasyondan sonra üretilen bakteriler Gram boyama, konvansiyonel yöntemler, API 20 A, API 20 E ve API 20 NE sistemleri ile tanımlandı. Antibiyotik duyarlılığı için E test yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Yüz klinik örnekten izole edilen 40 anaerob bakteriden 19'unun gram pozitif sporsuz bakteri, 11'inin Bacteroides fragilis grubu, beşinin gram pozitif sporlu çomak, ikisinin esmer pigmentli gram negatif çomak, ikisinin Fusobacterium türü ve birini Veillonella parvula olduğu belirlendi. Beta laktamaz enzimi oluşturan 10 suşun, altısının gram-negatif, dördünün ise gram pozitif çomak olduğu saptandı. İzole edilen 16 anaerob gram negatif bakteriden 11'i penisilin G'ye, sekizi klindamisine, dördü sefoksitine, üçü piperasilin/tazobaktama, biri metronidazole dirençli bulunurken imipenem karşı direnç görülmedi. Yirmi dört anaerob gram pozitif bakteriden ise 16'sı, 13'ü, dokuzu, altısı, altısı ve biri, sırası ile penisilin G, klindamisin, metronidazol, sefoksitin, piperasilin/ tazobaktama ve imipeneme karşı dirençli bulundu. Test edilen bütün anaerob bakterilerde ise en düşük direncin imipeneme (% 2.5) karşı olduğu belirlendi.

Sonuç: Anaerob bakteriler önemli enfeksiyon etkenleri olup imipenem anti-anaerobik etkinliği en iyi olan ajandır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim