Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-116
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Klinik ve Aerobik Bakteriyolojik Analizi
Çiğdem Özaydın1, İsmet Özaydın2, Selda Acar3, Tevfik M. Yavuz4, Şükrü Öksüz1, İdris Şahin4, MustafaYıldırım5, Seda Karaman4
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Düzce
2Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Düzce
3Bayburt Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Bayburt
4Düzce Atatürk Devlet Hastanesi,Tıbbi Mikrobiyoloji, Düzce
5Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalları, Düzce
Anahtar Sözcükler: Diyabetik ayak enfeksiyonları, etken bakteriler

Amaç: Bu çalışmada diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri ile etken aerobik mikroorganizmaların ve bunların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenerek bu hastaların ampirik antibiyotik tedavi seçimine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Mart 2007 ve Aralık 2008 tarihleri arasında diyabetik ayak enfeksiyonu olan 62 hasta prospektif olarak izlendi. Hastalarda gelişen diyabetik ayak enfeksiyonu evresinin belirlenmesinde Wagner sınıflamasından yararlanıldı. Enfeksiyon bölgesinden alınan örneklerde aerobik ve fakültatif anaerobik mikroorganizmalar arandı. İzole edilen bakterilerin tanımlanması ve antibiyotik duyarlılığının saptanmasında standart yöntemler kullanıldı.

Bulgular: Hastaların 27'si (%44.6) erkek, 35'i (%56.4) kadındı. Wagner sınıflamasına göre evre 1'de 10, evre 2'de 21, evre 3'de 15, evre 4'de 12 ve evre 5'de dört hasta yer almakta idi. Üreme olan 59 hastada toplam 93 bakteri izole edildi. Bakterilerin 49'u gram-pozitif (%52.7), 44'ü gram-negatif (%47.3) olarak saptandı. En sık izole edilen bakteri Staphylococcus aureus (%25.6) olurken, onu Escherichia coli (%18.3), Klebsiella türleri (%12.9) ve Enterococcus türleri (%12.9) izledi. Vankomisin ve linezolid gram pozitif izolatların tümüne etkili bulunurken; gram negatif izolatlara en etkili antibiyotik imipenem olarak bulundu. Çalışmaya alınan diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastaların %29'unda ekstremite ampüte edildi.

Sonuç: Diyabetik ayak enfeksiyonlarının tedavisi önemlidir. Ayak enfeksiyonlarının etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için olası etken mikroorganizmalar ve bunların duyarlılık paternlerinin bilinmesi gerekir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim