Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-148
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde E test Metodu ile Gentamisin MİK Değerinin Araştırılması
Filiz Pehlivanoğlu, Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Direnç, gentamisin

Amaç: Bu çalışmada, Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) ve kliniklerden gönderilen çeşitli örneklerden izole edilen pseudomonas, acinetobacter ve enterik gram negatif bakterilerde gentamisin direnci araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Konvansiyonel metotlar ve API ID 32E (BioMerieux, Fransa) ile tanımlanan 121 bakteri ile çalışılmıştır. Gentamisin direncine Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda E test (AB Biodisk,İsveç) yöntemi ile bakılmıştır.

Bulgular: Enterobacteriaceae ailesine ait 59 gram negatif bakteri (7 Klebsiella türü, 7 Enterobacter türü ve 45 E. coli), 43 Acinetobacter türü ve 19 Pseudomonas türü izole edilmiştir. Örneklerin 63'ü YBÜ'den, 58'i ise kliniklerden gönderilmiştir. Enterobacteriaceae ailesinde duyarlılık %75 olarak bulunmuştur. Kliniklerden gönderilen örneklerden izole edilen Pseudomonas suşlarında duyarlılık (%88), YBÜ'den gönderilen örneklerden izole edilen suşlardan daha yüksektir (%27). YBÜ ve klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter suşlarında duyarlılık benzer olarak düşüktür (sırasıyla %16 ve %17).

Sonuç: Hastanemizde 1994'den bu yana aminoglikozid grubu ilaçların çoğu Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının kontrolünde iken gentamisin serbest olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte aminoglikozid direnci son on yıldır kinolonların geniş kullanımıyla birlikte düşmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim