Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-156
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane ve Toplum Kökenli Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz Üreten Escherichia coli Suşlarında Tigesiklin Duyarlılığının Araştırılması
Nural Cevahir1, Suzan Saçar2, Hüseyin Turgut2, Melek Demir1, İlknur Kaleli1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalları, Denizli
Anahtar Sözcükler: Tigesiklin, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, Escherichia coli

Amaç: Kimyasal olarak bir minosiklin türevi olan tigesiklin, Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ilk glisilsiklin antibiyotiktir. Bu antibiyotik, metisillin-dirençli Staphylococcus aureus, vankomisin dirençli enterokok ve genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) sentezleyen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae izolatlarını da içeren çok sayıda gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmaya in vitro etkinlik göstermektedir. Bu çalışmada, GSBL pozitif E.coli suşlarının tigesiklin duyarlılığının E-test ve disk difüzyon yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen toplam 122 E.coli suşu çalışmaya alınmış ve antibiyotik duyarlılıkları Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda disk difüzyon metodu ile araştırılmıştır. GSBL varlığına çift disk sinerji testi; tigesiklin duyarlılığına ise E-test ve disk difüzyon testi ile bakılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 122 E. coli suşunun 57'si GSBL pozitif olarak bulunmuş ve yatan hastalara ait suşların %45.1'i, poliklinik hastalarına ait suşların %47.9'i GSBL pozitif olarak saptanmıştır. Tüm E.coli suşları tigesikline duyarlı olarak bulunmuştur.

Sonuç: Tigesiklinin, GSBL pozitif E. coli enfeksiyonlarının tedavisinde önemli bir seçenek olabileceği sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim