Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-162
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çocukluk Yaş Grubunda Adenovirus Gastroenteritlerinin Mevsimlere ve Yaşlara Göre Dağılımı
Muhammet Güzel Kurtoğlu1, Aşkın İnci1, Mehmet Özdemir2, Mahmut Baykan2
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Adenovirus, gastroenterit, çocukluk çağı

Amaç: İnfantil dönem başta olmak üzere çocukluk çağında, viral gastroenteritler önemli enfeksiyon hastalıklarıdır. İnfantil gastroenteritlerde, adenoviruslar rotaviruslardan sonra ikinci sıklıkta görülen etkenlerdir. Bu çalışmada çocukluk çağında adenoviruslara bağlı gelişen gastroenteritlerin yaşlara ve mevsimlere göre dağılımı incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada immünkromatografik yönteme dayanan, Adenovirus Rapid Test Device kitleri (Meikang Biotech, Shanghai) ile gaita örneklerinde adenovirus aranmıştır.

Bulgular: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2009 yılında başvuran akut gastroenteritli 1329 çocuktan alınan gaita örneklerinin % 4.4'ünde (58 örnek) adenovirus serotip 40 ve 41 antijeni saptanmıştır. Adenovirus saptanan çocukların yaşları 5 ay-16 yaş arasında olup, en yüksek pozitiflik oranı 47 vaka ile (%81) 0-2 yaş arasında bulunmuştur. İshalin mevsimlerden sonbahar (% 5.4), aylardan ise Mayıs (% 6.7) ayında en sık olduğu saptanmış ancak mevsimler ve aylar arasında sıklık açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir.

Sonuç: Akut gastroenteritlerde adenovirüsların saptanması, ağır seyirli kliniğe sahip süt çocuklarında gereksiz yere antibiyotik kullanılmasının engellenmesi açısından önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim