Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-174
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığı ve Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz oranı
Uğur Arslan1, Hatice Türk Dağı2, Şerife Yüksekkaya1, Elif Uysal1, İnci Tuncer1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2Batman Bölge Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarı
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, kan kültürü

Amaç: Kan akımı enfeksiyonları sıklıkla yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Antibiyotik duyarlılık paternleri bakteremili hastalarda ampirik anti-mikrobik tedavi seçimi için yol göstermelidir. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL) gram negatif bakterilerde beta-laktam direncinin en önemli sebebidir. Bu çalışmanın amacı kan akımı enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarını ve GSBL üretimini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 01/01/2004-31/12/2007 tarihleri arasında kan dolaşımı enfeksiyonlarından izole edilen E. coli suşlarının antibiyotik duyarlılıkları, CLSI önerilerine göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile çalışıldı. GSBL üretimi, CLSI standartlarına göre çift disk sinerji testi ile tarandı ve fenotipik doğrulama testi ile belirlendi. ESBL pozitif ve negatif suşların yıllara göre dağılımı değerlendirildi.

Bulgular: İzole edilen 182 E. coli suşunun, 81'i (%44.5) GSBL pozitif idi. GSBL oranının 2004- 2007 yılları arasında arttığı gözlendi fakat bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildi. GSBL üreten suşlar, meropeneme %100, amikasine %84, siprofloksasine %19, piperasilin-tazobaktama %79, trimethoprim-sulfametaksazole %32 gentamisine %37 oranında duyarlı bulundu. Amoksisiline ise duyarlı suş yoktu. GSBL üretmeyen suşların duyarlılıkları, meropenem %100, amikasin %90, siprofloksasin %84, piperasilin-tazobaktam %97, trimethoprimsulfametaksazol %55, gentamisin %88 ve amoksisilin %28 olarak saptandı. GSBL üreten ve üretmeyen organizmaların antibiyotik duyarlılıkları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi.

Sonuç: Bu sonuçlar, kan kültürlerinden izole edilen E. coli suşlarında GSBL üretiminin oldukça yüksek ve GSBL üreten ve üretmeyen suşlara karşı meropenemin en etkili ajan olduğunu göstermektedir. GSBL kaynaklı ß-laktam direnci, coğrafi bölgeler içinde ve arasında farklılık göstermekle birlikte dünyada oldukça yaygındır ve hastaneler uygun antimikrobik tedavi için kendi oranlarını bilmek zorundadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim