Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-182
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İntranazal ve İntraperitoneal Uygulanan Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Vahşi tip ve Mutant kökenlerin Akciğer Histopatolojisindeki Etkileri
Meral Karaman1, Müge Kiray2, Alper Bağrıyanık2, Hakkı Bahar3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Multidisipliner Laboratuvarı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalı İzmir
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, çoğunluğu algılama, akciğer histopatolojisi

Amaç: Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının patogenezinde Quorum Sensing (QS) olarak bilinen hücreden hücreye sinyal iletim sistemi önemli bir yere sahiptir. P. aeruginosa‘da birbiri ile ilişkili las, rhl ve kinolon olmak üzere üç QS sistemi tanımlanmıştır. Deneysel hayvan modelleri QS sisteminin etkilerini incelemede yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, sıçanlarda iki farklı yol ile oluşturulan enfeksiyon modelinde P. aeruginosa QS sisteminin akciğer histopatolojisindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: P. aeruginosa PAO1 (QS wild type) ve PAO JP2 (QS mutant; ΔlasI/ΔrhlI) referans laboratuvar suşları, 230-280 gr ağırlığında Wistar albino soyu sıçanlara intranazal (n=21) ve intraperitoneal (n=21) yol ile uygulanmıştır. 24 saat sonra hayatları sonlandırılan sıçanların akciğer dokularında; kapiller konjesyon, hemoraji polimorf çekirdekli hücre infiltrasyonu ve alveoler septumda kalınlaşma kriterleri açısından hasar skorlaması yapılmıştır.

Bulgular: Bakterilerin uygulanmasından 24 saat sonra akciğerlerde makroskobik ve mikroskobik düzeyde hasar oluştuğu gözlenmiştir. Her iki uygulama yolu ile de, PAO1 grubunda akciğer hasarının, kontrol ve PAO JP2 gruplarına göre anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. PAO JP2 suşunun, intranazal yol ile uygulandığında intraperitoneal uygulamaya göre daha fazla akciğer hasarına neden olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Bakterinin intranazal ve intraperitoneal verilmesi ile oluşturulan akciğer enfeksiyonu modeli oldukça basit bir yöntemdir. Bu yöntem, QS sisteminin yanı sıra çeşitli virülans faktörlerinin etkilerini incelemede de yararlıdır. QS sistemi, akciğer hasarı oluşturmada her iki uygulama yolunda da belirgin rol oynamakla birlikte QS mutant suşların da hasar oluşturması patogenezde farklı mekanizmaların varlığını düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim