Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-192
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi'nde Akut Bakteriyel Gastroenterit Etkenleri Arasında Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli' nin Yeri ve Bunların Antimikrobiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
Mustafa Güney1, Ahmet C. Başustaoğlu2
1GATA, Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü, Ankara
2GATA, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Campylobacter türleri, izolasyon, antimikrobiyal direnç

Amaç: Campylobacter türleri akut bakteriyel gastroenterit etkenleri arasında sık rastlananlardandır. Bu çalışmanın amacı, akut gastroenterit nedeniyle rutin dışkı kültürü için mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen dışkı örneklerinde Campylobacter türlerinin sıklığı ve antimikrobik ajanlara dirençlerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, 01 Temmuz ile 30 Eylül 2008 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi klinik ve polikliniklerinden gelen 379 dışkı örneği çalışmaya alındı. Campylobacter türlerinin izolasyonu için dışkı örnekleri, modifiye Charcoal Cefaperazon Deoxycholate Agara ekildi ve 42°C'de 48-72 saat mikroaerofilik atmosferde anaerobik kavanozda inkübe edildi. Campylobacter türlerinin; Gram boyama hareket muayenesi, H2S üretimi, nalidiksik asit ve sefalotin duyarlılığı, hippurat hidrolizi, indoksil asetat katalaz ve oksidaz testleri ile tanımlanması ve ayrımı yapıldı.

Bulgular: Toplam 379 dışkı kültürünün 25'inde (% 6.6) enterik bir patojen saptandı. Etyolojik ajan olarak 14 Campylobacter (%3.7) ve 11 Salmonella (%2.9) türü izole edildi. Shigella türü izole edilmedi. Campylobacter olarak izole edilen 14 kökenin 13'ü C. jejuni (%92.9) ve 1'ide C. coli (%7.1) olarak tanımlandı. Daha sonra Campylobacter suşlarının CLSI kriterlerine göre agar dilüsyon yöntemi ile antibiyotik duyarlılığı çalışıldı. Biri dışında bütün Campylobacter suşları eritromisine duyarlı; siprofloksasine %64.3 ve tetrasiklin ile doksisikline %35.7 oranında dirençli olarak bulundu.

Sonuçlar: Bu çalışma, Campylobacter türlerinin akut gastroenteritin yaygın nedenlerinden biri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Campylobacter türleri rutin olarak araştırılmalıdır. Makrolid grubu antibiyotikler Campylobacter enteritinin tedavisinde ilk seçenek olmalı, florokinolonlara karşı yüksek direnç olabileceği unutulmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim