Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-200
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Streptococcus pneumoniae'da mef(A)/(E) Denetimindeki Aktif Makrolid Pompasının, erm(B) Denetimindeki Makrolid Direncine Katkısı: Marmara Üniversitesi Hastanesi 2009 Sonuçları
Burçin Karaçanlı, Burak Aksu, Ufuk Hasdemir
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kadıköy-İstanbul
Anahtar Sözcükler: Streptococcus pneumoniae, makrolid direnci

Amaç: Bu çalışmada enfeksiyon etkeni olarak izole edilen Streptococcus pneumoniae izolatlarında, makrolid direncinin fenotipik özelliklerinin ve genetik belirleyicilerinin saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Eritromisin direnci gösteren 50 S. pneumoniae izolatının 14-, 15- üyeli makrolid ve linkozamid duyarlılıkları disk difüzyon ve sıvı mikrodilüsyon yöntemleriyle saptandı. Makrolid direnç fenotiplerini belirlemek üzere eritromisin-klindamisin çift disk testi kullanıldı. Makrolid direncinin genetik belirleyicileri olan mef(E)/(A), erm(B) ve erm(TR)'nin saptanmasında PZR yöntemi kullanıldı.

Bulgular: İzolatlarımızın %70'i cMLSB, %28'i M ve %2'si iMLSB fenotipi gösterdi. PZR sonuçlarına göre 20 izolatta (%40) tek başına erm(B); 15 izolatta (%30) tek başına mef(E)/(A) geni; geri kalan 15 (%30) izolatta ise her iki gen birlikte saptandı. erm(B) geni taşıyan tüm izolatlar (%70), yüksek düzey makrolid ve linkozamid direnci gösterdi. Yalnız mef(E)/(A) geni taşıyan izolatların (%30) makrolid MİK'leri ise göreceli olarak düşük bulundu. Bu izolatların klindamisin MİK'leri duyarlılık sınırları içinde kaldı.

Sonuç: Çalışmamızda mef(A)/(E) geninin izolatların %60'ı tarafından taşındığının gösterilmesi ayrıca M fenotipine sahip izolatların oranının da oldukça yüksek (28%) bulunması, aktif makrolid pompasının, ribozomal hedef mutasyonuyla birlikte hastanemiz pnömokok izolatlarının makrolid direncinde çok önemli rolü olduğunu ortaya koymaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim