Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun bakım ünitesi hastalarından mini-bal kültürü ile izole edilen ventilatörle ilişkili pnömoni etkenleri ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları
Banu Bayraktar1, Nuran Arslan Karabulut1, Emin Bulut1, Nursu Şahin2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, VİP, Mini-BAL, kantitatif kültür

Bu prospektif çalışmada, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) mini-bronkoalveolar lavaj (mini-BAL) yöntemiyle incelenen örneklerden izole edilen ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) etkenleri ile bu etkenlerin kolonize bakterilerden ayrımı, tür dağılımı ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Şubat 2005-Haziran 2005 tarihleri arasında 16 YBÜ hastasından alınan 64 mini-BAL örneğinden 41 suş izole edilmiştir. Acinetobacter spp. ve Pseudomonas aeruginosa en sık üreyen mikroorganizmalar olmuştur. P. aeruginosa için en etkili antibiyotiklerin amikasin (%83) , seftazidim (%67), siprofloksasin (%67), sefepim (%58) ve piperasilin-tazobaktam (%58) olduğu; Acinetobacter türlerinin çoklu antibiyotik direnci gösterdiği, en etkili olan antibiyotiğin netilmisin (%73) olduğu görülmüştür. Antibiyotiklere karşı görülen yüksek direnç oranları, VİP olgularının ampirik tedavisinin sürekli güncellenmesi gerektiğini düşündürmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim