Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-036
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İmipenem Dirençli Acinetobacter Suşlarında Metallo-Beta-Laktamaz Üretiminin Fenotipik ve Genotipik Yöntemlerle Araştırılması
Mehtap ULUSOY AL1, İpek MUMCUOĞLU1, Neriman AKSU1, İştar DOLAPÇI2, Zeynep Ceren KARAHAN2, Irmak BARAN1, Şenol KURŞUN1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Metallo-beta-laktamaz, Acinetobacter türleri, Etest

Amaç: Bu çalışmada, çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter suşlarında karbapenem direncinden sorumlu metallo-beta-laktamaz (MBL) enzimlerinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Otomatik tanımlama cihazı ile (VİTEK 2; bioMérieux, France) isimlendirilen ve imipenem dirençli olarak tespit edilen 79 Acinetobacter suşu çalışmaya alınmıştır. Rutin klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında MBL’lerin tanımlanmasında hızlı, kolay ve güvenilir yöntemlerin saptanması amacı ile çalışmaya aldığımız suşlara; Etest MBL, kombine disk sinerji testi, çift disk sinerji testi ve modifiye Hodge testi olmak üzere dört fenotipik test uygulanmıştır. Acinetobacter türlerinde MBL üretiminden en sık sorumlu olan blaIMP-1 geninin varlığı polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile araştırılmış ve suşların klonal analizi pulsed field jel elektroforezi (PFGE) ile yapılmıştır.

Bulgular: İmipenem dirençli Acinetobacter izolatlarının Etest ile 41’inin (%51.9), kombine disk sinerji testi ile 46’sının (%58.2), çift disk sinerji testi ile 44’ünün (%55.7), modifiye Hodge Testi ile 55’inin (%69.6) MBL ürettiği saptanmıştır. Etest sonucu ile en uyumlu testin %75.9 uyum oranıyla kombine disk sinerji testi olduğu gözlenmiştir. PZR yöntemiyle blaIMP-1 geni araştırılmış, ancak pozitiflik bulunamamıştır. PFGE ile 10 farklı bant paterni görülmüş ve fenotipik testlerle MBL pozitif bulunan izolatların A ve C gruplarında yoğunlaştıkları gözlenmiştir.

Sonuç: Kombine disk sinerji testinin Etest ile yüksek uyum göstermesi, bu testin Etestin kullanılamadığı laboratuvarlarda MBL tayininde alternatif olabileceğini düşündürmektedir. Hastanemizde izole edilen Acinetobacter suşlarının MBL üretiminden blaIMP-1 dışı genlerin sorumlu olduğu düşünülmüştür. Direnç yayılımını sınırlamak ve tedaviye yön vermek amacıyla karbapenem direnç tiplerinin rutin mikrobiyoloji laboratuvarlarında tespit edilmesi ve epidemiyolojik analizlerinin yapılması gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim