Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sivas İlinde Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Primer Anti-tüberküloz İlaçlara Direnç Oranları
Cem ÇELİK, Fatma DAYI, Rakibe KAYGUSUZ, M. Zahir BAKICI
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sivas
Anahtar Sözcükler: Mycobacterium tuberculosis kompleks, anti-tüberküloz ilaç

Amaç: Bu çalışmada Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 2006-2010 yılları içerisinde tüberküloz ön tanılı hastalardan izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleks (MTBK) suşlarının anti-tüberküloz ilaçlara karşı duyarlılıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda 2006-2010 arası beş yıllık dönemde, hastanemize tüberküloz ön tanısı ile başvuran hastaların çeşitli örneklerinden izole edilen 189 MTBK suşunun streptomisin, izoniazid, rifampisin ve etambutol'e karşı duyarlılıkları laboratuvar kayıtlarından geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Belirtilen süre içerisinde çeşitli örneklerden izole edilen 189 MTBK suşunun 159'unda (%84.1) primer anti-tüberküloz ilaçlara karşı direnç gözlenmemiştir. Kalan 30 (%15.9) suşta ise en az bir veya daha fazla ilaca karşı direnç saptanmıştır. Çalışmamızda en yüksek direnç izoniazid (%3.7) ve streptomisin'e (%3.7) karşı gözlenirken, rifampisin (%1.1) ve etambutol'e (%0.5) ise daha düşük oranlarda direnç görülmüştür. İncelenen suşların 13 tanesinde (%6.9) ise birden fazla ilaca direnç görülmüştür. (İzoniazid-rifampisin [%1.1], izoniazid-streptomisin [%5.3] ve izoniyazid- streptomisin-rifampisin [%0.5]). Çalışmamızda çok ilaca dirençli tüberküloz oranı ise %1.6 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı ülkemizde oluşan direnç gelişimi ile ilgili olarak eldeki verilerin sürekli olarak güncellenmesi gerekmekte ve çalışmamızın bu konudaki literatüre katkı sağlayacağı düşünmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim