Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 055-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri
Ayşe Gül ÖZSEVEN1, Emel SESLİ ÇETİN2, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kars
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter baumannii, çoklu antibiyotik direnci

Amaç: Bu çalışmada Haziran 2009-Temmuz 2011 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatarak tedavi edilen hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen toplam 237 Acinetobacter baumannii suşunun örneklere, gönderildikleri kliniklere göre dağılımı ve çeşitli antibiyotiklere direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hasta örnekleri %5 koyun kanlı agar ve MacConkey agar besiyerlerine ekilmiştir. A. baumannii suşlarının tanımlanması konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemler ve otomatize bakteri tanımlama sistemi (BBL Crystal Idendifi-cation Systems, BD, ABD) kullanılarak yapılmıştır. Bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon tekniği ile Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerilerine göre Mueller-Hinton agarda (Oxoid, İngiltere) test edilip değerlendirilmiştir. Antibiyotik duyarlılıkları CLSI'nin Acinetobacter türleri için önerdiği zon çapları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Bulgular: Suşların büyük kısmı yoğun bakım ünitelerinden (%61.6) ve solunum örneklerinden izole edilmiştir (%48.2). En yüksek direnç oranları sefepim (%99.6), sefotaksim (%99.6) ve seftazidim (%98.7) için, en düşük direnç oranları ise imipenem (%60.8) ve meropenem (%71.7) için gözlenmiştir. İzolatların 114 tanesi (%48.1) karbapenemlerin her ikisine de dirençli bulunmuştur. Bu 114 izolatın 86 tanesi (%75.4) ise test edilen tüm antibiyotiklere dirençli bulunmuştur. Karbapenemlerin birine veya her ikisine de duyarlı olan suşlara göre, karbapenemlere dirençli olan suşlarda ampisilin/sulbaktam, gentamisin, amikasin, piperasilin/tazobaktam, siprofloksasin ve trimetoprim/sülfametoksazol için direnç oranları istatistiksel olarak daha yüksek düzeylerde tespit edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak, A. baumannii suşlarının tedavide kullanılan birçok antibiyotiğe karşı yüksek direnç oranları gösterdiği, özellikle karbapenem direnci gösteren izolatların çok ilaca dirençli olma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Yakın zamanda tüm ilaçlara dirençli (pan-drug rezistan) A. baumannii enfeksiyonlarının ciddi tedavi sorunlarına yol açmasını önlemek adına, klinik örneklerden izole edilen A. baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılarak tedavinin düzenlenmesi ve hastanelerin kendi direnç profillerini dikkate alarak antibiyotik kullanım politikalarını oluşturmaları gerekmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim