Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa(lar) 110-114
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Üniversite Hastanesi Su Sistemlerinde Legionella Türlerinin Araştırılması
Seyda İĞNAK, Bülent GÜRLER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Legionella türleri, su sistemleri, hastane enfeksiyonları

Amaç: Hastane su sistemlerinin Legionella türleri ile kolonizasyonu, özellikle bağışıklığı baskılanmış, cerrahi girişime maruz kalmış veya altta yatan kronik hastalığı bulunan kişilerde nozokomiyal lejyonelloza neden olabilmektedir. Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi su sistemlerinde Legionella türlerinin sıklığı ve kaynaklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2006-Şubat 2007 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 15 farklı bölüm ve idare binasından 100 su örneği (92 duş başlığı ve musluk suyu, sekiz depo suyu) alınarak Legionella yönünden incelenmiştir. Örnekler, filtrasyon yöntemi ile konsantre edilmiş ve asit ile dekontaminasyon işlemi uygulanmıştır. Dekontaminasyon sonrası örnekler glisin, vankomisin, polimiksin B ve sikloheksimid içeren besiyerine (GVPC agar) ekilmiştir. Şüpheli kolonilerin tanımlamasında Gram boyama yöntemi ve oksidaz, katalaz, hippurat hidrolizi gibi biyokimyasal testler kullanılmış ve serogrup düzeyinde tanısı için lateks aglütinasyon ve direkt floresan antikor yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Çalışılan örneklerin %7'sinde Legionella bakterisi bulunmuştur. Lejyoner hastalığı vakalarının önemli bir kısmından sorumlu tutulan Legionella pneumophila serogrup 1 izolasyon oranı ise %3 olarak belirlenmiştir. İzole edilen yedi suşun beş tanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları servisinden alınan örneklerden, bir tanesi anestezi ve reanimasyon ünitesinden alınan örneklerden, bir tanesi ise su deposundan alınan örneklerden üremiştir. Üreme olan su deposunun beslediği servislerde ise Legionella saptanmamıştır.

Sonuç: Legionella türlerinin su sistemlerinde çoğalarak insan sağlığı açısından önemli bir risk faktörü oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu ve bunun gibi araştırmaların ilgili meslek gruplarında farkındalık yaratabilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim