Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 4, Sayfa(lar) 132-136
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pneumocystis jirovecii Pnömonisi Şüphesi ile 2003-2011 Yılları Arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Solunum Yolu Örneklerinde Direkt Floresans Antikor Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Keramettin YANIK1, Adil KARADAĞ1, Egemen USTA1, Nevzat ÜNAL1, Hava YILMAZ2, Murat HÖKELEK3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Pneumocystis jirovecii pnömonisi, floresans antikor testi, immunsupresyon

Amaç: Pneumocystis jirovecii pnömonisi (PCP), altta yatan hastalığı olan ve immünsupresif tedavi veya steroid kullanan bağışıklık sistemi bozulmuş bireylerde, yaşamı tehdit eden önemli hastalıklardan biridir. Etken; daha önceleri bir protozoon olarak bilinen, günümüzde mantar olduğu kabul edilen ve insanlarda PCP'ye yol açan, P. jirovecii'dir. Çalışmamızın amacı, PCP şüphesiyle izlenen çocuk ve yetişkinlerde direkt floresans antikor (DFA) yöntemiyle P. jirovecii tespitinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: PCP şüphesiyle 2003-2011 yılları arasında parazitoloji laboratuvarına gönderilen 255 solunum yolu örneği çalışmaya alındı. Örnekler; insan P. jirovecii kist, sporozoit ve trofozoitlerinin hücre duvarı ve matriks antijenlerine özgül monoklonal antikorların kullanıldığı MeriFluor Pneumocystis (MeridianBioscience, USA) ticari kiti kullanılarak, DFA tekniği ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışıldı.

Bulgular: Örneklerin en sık dahiliye, enfeksiyon ve göğüs hastalıkları kliniklerinden gönderildiği saptandı. Çalışmaya alınan 255 örneğin ait olduğu hastaların 152 (%60)'si erkek, 103 (%40)'ü kadın olup, yaş ortalamaları 46.7'idi. İkiyüz ellibeş örneğin 138 (%54)'i pozitif, 117 (%46)'si negatif olarak değerlendirildi. Pozitif hastaların 79 (%57)'u erkek, 59 (%43)'u kadın olup, 14 (%10)'ü 18 yaşın altındaydı. Hematolojik malignite, P. jirovecii pozitif hastalarda, altta yatan en sık hastalık (n: 75 hasta; %54,3) olarak tespit edildi.

Sonuç: Kazanılmış immün yetmezlik sendromu (Acquired immune deficiency syndrome: AIDS) ve hematolojik malignitesi olanlar PCP'den en çok etkilenen hasta gruplarıdır. PCP tanısında en çok kullanılan immünolojik yöntem floresans antikor testleridir. Risk grubunda bulunan pnömonili hastalarda, P. jirovecii'nin oldukça sık görüldüğü gözardı edilmemeli, mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, tanıda duyarlılığı yüksek DFA'nın tercih edilebileceği düşünülmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim