Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 4, Sayfa(lar) 138-143
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci
Fatma ESENKAYA TAŞBENT1, Metin DOĞAN2, Bahadır FEYZİOĞLU2, Mahmut BAYKAN2
1Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas, antibiyotikler, direnç oranları

Amaç: Pseudomonas, yüksek mortaliteyle seyreden enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir patojendir. Bu çalışmanın amacı çeşitli örneklerden izole edilen Pseudomonas suşlarının antimikrobiyal direnç profilinin retrospektif olarak incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; Haziran 2011-Aralık 2013 döneminde çeşitli klinik örneklerden laboratuvarımıza gönderilen Pseudomonas izolatlarının antibiyotik direnç profilleri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya; 440 (%39.8)'ı bronşiyal lavaj sıvısı, 123 (%11.1)'ü kan, 120 (%10.9)'si yara yeri, 110 (%9.9)'u idrar, 95 (%8,6)'i balgam, 74 (%6.7)'ü boğaz, 63 (%5.7)'ü trakeal aspirat, 61 (%5.6)'i drenaj ve 19 (%1.7)'u diğer (periton, plevra, BOS) örneklerden izole edilen toplam 1105 Pseudomonas türü dâhil edilmiştir. Klinik izolatların tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistem (VITEK 2, BioMérieux, Fransa) ile yapılmıştır. İzolatların 1064 (%96.3)'ü P. aeruginosa, 10 (%0,9)'u P. luteola, 9 (%0.8)'u P. fluorescens, 22 (%2)'si Pseudomonas spp. olarak tanımlanmıştır. Pseudomonas suşlarının antibiyotik direnç oranları; amikasine % 28.3, siprofloksasine %34.8, sefepime %37.5, gentamisine %39.1, seftazidime %41.5, levofloksasine %41.5, piperasilin-tazobaktama %45.3, imipeneme % 51, piperasiline % 51.4 ve meropeneme %54.1 olarak saptanmıştır. Kolistine direnç tespit edilmemiştir.

Sonuç: Çalışmada karbapenemlerin yüksek direnç oranları dikkat çekicidir. Kolistin ve amikasinin diğer antibiyotiklere göre daha etkili olduğu belirlenmiştir. Hastanemizdeki veya bölgemizdeki antimikrobiyal direnç oranlarının belirlenmesinin, ampirik tedaviye karar verilmesinde ve yeni direnç fenotiplerinin gelişiminin engellenmesinde yararlı olacağı düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim