Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 4, Sayfa(lar) 149-154
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Gastroenterit Etkenlerinin Dağılımı: On Üç Aylık Veriler
Özge ÜNLÜ1, Cemal ÇİÇEK2, Aslı FİLCAN2, Nermin ŞAKRU2, Hamdi Murat TUĞRUL2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Edirne
Anahtar Sözcükler: Gastroenterit, rotavirus, parazit, bakteri

Amaç: Ülkemizde gastroenterit etkenlerinin görülme sıklığı bölgelere ve yaşlara göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada Edirne ilinde gastroenterit yakınması ile üniversite hastanesine başvuran hastalarda gastroenterit etkenlerinin dağılımının ortaya konulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi) Merkez Laboratuvarı'nda Haziran 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında dışkının mikrobiyolojik inceleme sonuçları retrospektif olarak incelendi. Kültür için gönderilen dışkıda, Salmonella ve Shigella izolasyonu için seçici ve zenginleştirici besiyerlerine ekim yapıldı. Parazit incelemesi için nativ-lugol inceleme uygulandı ve protozoon şüpheli olgularda trikrom boyama ile tanı konuldu. Clostridium difficile toksin araştırılması, Rida-quick C. difficile Toxin A/B (Almanya), Rotavirüs antijeni aranması Laboquick Rotavirus AgTest (Türkiye) ve Entamoeba histolytica tanısında adezin antijen araması Wampole E. histolytica II (ABD) kitleri ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapıldı. Bulgular üniversitemiz hastanesi 2001-2002 yılı verileri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya 957 kadın (%42.7) ve 1287 erkek (%57.3) hastadan alınan 2244 dışkı örneği dahil edildi ve 130 örnekte (%5.8) olası hastalık etkeni mikroorganizma saptandı. Salmonella ve Shigella olguların 32'sinde (%1.4) izole edildi ve izolasyon sıklığı 2001-2002 yılları verilerine (%9.3) göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (p<0.001). Parazit araştırılan 1404 örneğin 23'ünde (%1.6) Blastocystis hominis ve 17'sinde (%1.2) Giardia intestinalis görüldü. Hiçbir dışkıda E. histolytica görülmezken, C. difficile toksini A/B araştırması için incelenen 192 örnekte 14 (%7.3) pozitifliğe rastlandı. Rotavirus araştırılan 152 hastadan 35'inde (%23) pozitif sonuç elde edildi ve pozitif sonuçların 32'si (%91) 0-15 yaş çocuklara aitti.

Sonuç: Çalışmamıza göre ishale neden olan bakteriyel ve paraziter etkenlerde düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Ancak gastroenterit yakınması ile gelen çocuklarda diğer etkenlerin yanında rotavirusun de etken olabileceği akla getirilmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim