Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-025
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sivrihisar'da (Eskişehir) bruselloz yaygınlığı
Alaettin Ünsal1, Alp Alpat2, Mustafa Tözün1, Didem Arslantaş1, Kazım Tırpan3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir
2Sivrihisar Devlet Hastanesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları, Eskişehir
3Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Bruselloz, seropozitif, epidemiyoloji

Bu çalışmanın amacı, Sivrihisar ilçe merkezi ve köylerinde bruselloz prevalans hızını saptamak ve bruselloz ile ilişkili bazı sosyodemografik faktörleri değerlendirmektir. Çalışma periyodu, Ağustos-Eylül 2004 olup katılımcılar Sivrihisar ilçe merkezinde 14 mahalle ve ilçeye bağlı 33 köyde yaşayan 3707 kişiden (%59.8'i kadın) oluşmuştur. Yaş ortalaması 47.24 ± 16.88 idi. Sosyodemografik özellikleri, bruselloza özgü epidemiyolojik özellikleri ve şikayetleri sorgulayan anket yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Akabinde her bireyden 2-3 ml venöz kan örnekleri alınmış ve Rose-Bengal testi ile incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare ve McNemar testi kullanılmıştır. Rose-Bengal testi sonuçlarına göre genel semptomlar ve fizik muayene bulgularının duyarlılık ve özgüllükleri hesaplanmıştır. Rose-Bengal testinde pozitif sıklığı %11.5 olarak saptanmıştır. Çiftçilerde, köylerde yaşayanlarda, ev hanımlarında, evde veya çiftlikte hayvan besleyenlerde ve taze peynir ve krema tüketenlerde seroprevalans hızı yüksek bulunmuştur. Bel ağrısı-kas ağrısı ve eklem ağrısı-eklem şişliği semptomları için yüksek duyarlılık ve düşük özgüllük saptanmıştır. Ancak diğer semptomlar ve fizik muayene bulgularının duyarlılıklarının düşük olması bu semptom ve fizik muayene bulgularının bruselloza özgün olmadığına işaret etmektedir. Sonuç olarak brusellozun Sivrihisar ilçe merkezi ve köylerinde yaygın olarak bulunduğu belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim