Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa(lar) 132-138
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden İzole Edilen Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılık Profilleri (2012-2014)
Şule ÇOLAKOĞLU1, Hikmet Eda ALIŞKAN1, Jülide Sedef GÖÇMEN2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adana
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter baumannii, antibiyotik direnci, Pseudomonas aeruginosa

Amaç: Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii, hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden en sık izole edilen fermenter olmayan bakteri türleridir. Bu çalışmada 16 Şubat 2012-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gelen kan örneklerinden izole edilen P. aeruginosa ve A. baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılık profili değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya alınan kan örnekleri BACTEC 9240 (BioMeriéux, Fransa) sisteminde inkübe edilmiştir. Mikroorganizmaların tanımlanması klasik yöntemlerle ve antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. Antibiyotik duyarlılık sonuçları Clinical Laboratory Standards Institute standartlarına göre yorumlanmıştır. İstatistiksel analiz için Pearson ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda, A. baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılık oranları amikasin için %31.9, gentamisin için %25.9, ampisilin/sulbaktam için %11.1, sefoperazon/sulbaktam için %22.2, piperasilin/tazobaktam için %17.8, imipenem için %20, meropenem için %17.7, siprofloksasin için %17, levofloksasin için %17.8, sefepim için %17.8, sefotaksim için % 4.4 ve seftazidim için ise %13.3 olarak saptanmıştır. P. aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılık profili ise amikasin için %98.3, gentamisin için %96.6, piperasilin/tazobaktam için %94.8, sefaperazon/sulbaktam için %87.9, imipenem için %93.1, meropenem için %93.1, siprofloksasin için %91.4, levofloksasin için %91.4, sefepim için %96.6 ve seftazidim için ise %98.3 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları göz önüne alındığında 2012-2014 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen A. baumannii suşlarında çoklu ilaç direnci saptanırken ve P. aeruginosa suşlarında direnç oranlarının düşük olduğu görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim