Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa(lar) 144-148
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kolistin dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına vankomisinin in-vitro etkisi
Deniz GAZEL1, Özlem ZANAPALIOĞLU GAZEL2, Alper AKÇALI3, Müşerref TATMAN OTKUN3
1Çanakkale Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter baumannii, kolistin, vankomisin

Amaç: Acinetobacter baumannii suşları normalde vankomisine dirençlidir. Çalışmamızda, vankomisinin kolistine dirençli hale gelmiş A. baumannii suşlarına karşı in-vitro etkinliğini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Standart ATCC (American Type Culture Collection) 19606 A. baumannii suşu, aynı hastanın bir kolistin duyarlı ve bir kolistin dirençli A. baumannii suşu çalışıldı. Önce, kolistin duyarlı kan izolatı ve ATCC suşunun MİK (minimum inhibitör konsantrasyon) değerleri E-test (Oxoid, Birleşik Krallık) kullanılarak saptandı. Sonra, Li'nin yöntemi kullanılarak suşlar artan konsantrasyonlarda kolistine maruz bırakılarak kolistin dirençli klonlara dönüştürüldü. Vankomisin ve kolistin için yeni MİK değerleri saptandı. Kolistin dirençli BOS izolatı için de vankomisin ve kolistin MİK değerleri saptandı.

Bulgular: Başlangıçta MİK değerleri, ATCC suşu ve kolistin duyarlı kan izolatı için 0.4 μg/ml iken, kolistin maruziyeti ile dirençli forma dönüşüm sonrasında kolistin MİK değerleri sırası ile 48 ve 32 μg/ml düzeyine yükseldi. Başlangıçta her iki suş da vankomisine karşı tamamen dirençli iken (>256 μg/ml), dönüşüm sonrasında vankomisin MİK değerleri azaldı ve sırası ile 0.5 ve 3 μg/ml düzeyine indi. BOS izolatı için vankomisin ve kolistin MİK değerleri sırasıyla 128 ve 12 μg/ml olarak saptandı.

Sonuçlar: Dönüşüm sonrasında, kolistin için MİK değerleri yüksek düzeylere çıkarken, vankomisin için MİK değerleri düşmüştür. Bu nedenle vankomisin ve kolistin MİK değerleri arasında ters orantı olabileceği öngörülebilir. MİK değerleri 32 μg/ml üzerinde olan A.baumannii suşları için vankomisin inhibitör aktiviteye sahip olabilir. Bu çalışmada, kolistine direnç geliştiren suşların vankomisin MİK değerinin düştüğü gösterilmiştir. Vankomisin-kolistin kombine kullanımının, kolistin dirençli suşların seçilimini engellediğini göstermek için in-vitro sinerjik etki çalışması yapılmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim