Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 4, Sayfa(lar) 149-157
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yara Kültürlerinden İzole Edilen Aerop Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Osman Sezer CİRİT1, Tuba MÜDERRİS2, Ayser UZALA MIZRAKLI3, Yalçın VURUPALMAZ3, Ayşe BARIŞ4
1Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Gaziantep
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Şanlıurfa
4Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, GSBL, kültür, yara enfeksiyonu

Amaç: Bu çalışmada, hastanemizde yara enfeksiyonlarına en sık neden olan aerobik bakterilerin dağılımı, antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi, üç yıllık bir süreçte antibiyotik direnç ve genişletilmiş spektrumlu β-laktamaz oranlarındaki değişiklikler ve nedenlerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2010-2012 yılları arasında çeşitli servis ve polikliniklerden gönderilen yara örneklerinden izole edilen bakteriler bu retrospektif değerlendirmeye alındı. Konvansiyonel yöntemler (Gram boyama, katalaz, koagülaz, PYR testi, eskülin hidrolizi,% 6.5 NaCl toleransı, oksidaz testi ile TSI, Simmon Sitrat, Christensen üre, indol ve haraket gibi çeşitli agar reaksiyonları ve VITEK 2 (BioMérieux, Fransa) tanımlama için kullanıldı. Bu bakterilerin antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon ve VITEK 2 protokolleri ile saptandı.

Bulgular: Toplam 4447 yara örneği değerlendirilmiştir. İzole edilen 1093 bakterinin; 417 (%38.1)'si gram pozitif, 676 (%61.9)'si gram negatif bakteriler olarak tespit edilmiştir. Bakterilerin 168 (%15.3)'i poliklinik, 925 (%84.6)'i yatan hastalara ait örneklerden izole edilmiştir. İzole edilen tüm bakteriler içerisinde ilk sırada koagülaz negatif stafilokokların (KNS) yer aldığı, KNS'ları Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii ve diğer enterik bakterilerin izlediği tespit edilmiştir. Metisilin direnci S. aureus'da %27.3 ve KNS'lerde %54.6 olarak bulunmuştur. Rifampisin, kotrimaksazol, linkozamid ve aminoglikozidlerin stafilokoklara, karbapenemler ve aminoglikozidlerin enterik bakterilere en etkili antibiyotikler olduğu saptanmıştır. Ayrıca E. coli ve Klebsiella pneumoniae izolatlarında kinolon etkinliği düşük saptanmış olmasına rağmen bu türlerin dışındaki enterik bakterilere kinolonların etkili antimikrobiyaller olduğu belirlenmiştir. Genişletilmiş spektrumlu β laktamaz (GSBL) yapma oranlarının 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki yüzdeleri sırasıyla E. coli izolatlarında %61,62 ve 68; K. pneumoniae izolatlarında %40, 37 ve 40; diğer enterik bakteriler de ise %8, 7 ve 16 olarak belirlenmiştir.

Sonuç: İncelenen stafilokok izolatlarında metisilin direnci yüksek bulunurken, rifampisin, kotrimaksazol, linkozamid ve aminoglikozidlerin etkili antimikrobiyaller olduğu saptanmıştır. Enterik bakterilerden E. coli ve K. pneumoniae izolatlarında oldukça yüksek GSBL pozitiflik oranları belirlenmiştir. Bununla birlikte GSBL pozitifliği 3 yıl boyunca neredeyse sabit kalmıştır. Belirli zaman aralıklarında enfeksiyon etkenleri ve bunların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi, hem direnç oranlarının azalmasına hem de tedavi maliyetinin düşmesine katkı sağlayacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim