Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2015, Cilt 45, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında GSBL Üretiminin Saptanmasında VITEK- 2 Otomatize Sistemi ile Çift Disk Sinerji Testinin Karşılaştırılması
Serpil GENÇ, Devrim DÜNDAR
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Çift disk sinerji testi, GSBL, VITEK 2

Amaç: CLSI ve EUCAST'ın yenilenen dökümanlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varlığının araştırılması rutin olarak önerilmese de, hâlen enfeksiyon kontrolü amacı ile ve epidemiyolojik çalışmalarda araştırılması önerilmektedir. Bu çalışmada, GSBL varlığını saptamada VITEK 2 (bioMérieux, Fransa) tam otomatize sistemi ile Çift Disk Sinerji (ÇDS) testi arasında fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çeşitli klinik örneklerden 2014 yılı içerisinde enfeksiyon etkeni olarak izole edilen 95 Escherichia coli ve 61 Klebsiella pneumoniae suşu çalışmaya alınmıştır. Daha önce VITEK 2 sistemi ile duyarlılık testleri yapılmış olan suşlar stoktan çıkarıldıktan sonra iki kez pasajlanmış ve ÇDS testi uygulanmıştır. VITEK 2 ile GSBL pozitif bulunan altı K. pneumoniae ve iki E. coli suşu ÇDS testinde tüm antibiyotiklere dirençli bulunduğundan, değerlendirmeye alınmamıştır.

Bulgular: VITEK 2'nin GSBL negatif sonuç verdiği bir E. coli ve üç K. pneumoniae suşu ÇDS testi ile GSBL pozitif; VITEK 2'nin GSBL pozitif sonuç verdiği on iki E. coli ve dört K. pneumoniae suşu ise ÇDS testi ile negatif bulunmuştur. ÇDS testi altın standart olarak kabul edildiğinde, VITEK 2'nin duyarlılığı %93.3, özgüllüğü %81.8, yanlış pozitiflik oranı %18.1, yanlış negatiflik oranı %6.6 ve doğruluk oranı %86.4 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz verilere göre, VITEK 2 otomatize sistemi ile GSBL saptanmasında yalancı negatif ve yalancı pozitif sonuçlar alınabilmekle birlikte, duyarlılık ve özgüllüğünün yüksek olduğu görülmektedir. Ancak bunun referans yöntem olmadığı unutulmamalı, uyumsuz sonuçlarda ikinci bir test ile GSBL varlığı/yokluğu doğrulanmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim