Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2015, Cilt 45, Sayı 2, Sayfa(lar) 088-091
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Üriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Fosfomisin Trometamol Duyarlılığının Araştırılması
Arzu İRVEM1, Eyüp Veli KÜÇÜK2, Emin PALA3, Şenol ÇOMOĞLU4, Behiye DEDE4, Gül KARAGÖZ4, F.Muhterem YÜCEL1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, fosfomisin trometamol, üriner sistem

Amaç: Escherichia coli, gerek toplum gerekse hastane kökenli üriner sistem enfeksiyonlarında en sık izole edilen mikroorganizmadır. Çalışmamızda, hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına gelen idrar kültürlerinden izole edilen E. coli bakterilerinde genişlemiş spektrumlu β-laktamaz (GSBL) pozitifliği ve fosfomisin Trometamol (FT) direnç oranlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2012-2013 yılları arasında hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarında değerlendirilen idrar kültürlerinde üropatojen olduğu düşünülen bakterilerin identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri VİTEK 2 (BioMérieux, Fransa) otomotize sistem ile çalışılmıştır. İzole edilen 1085 E. coli suşunda FT direnci ve GSBL pozitifliği retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışılan 1085 E. coli suşundan 303'ü GSBL pozitif (%27.9), 782'si GSBL negatif olarak tespit edilmiştir. FT dirençli suş sayısı 15 (%1.38), duyarlı suş sayısı 1070'tir. GSBL pozitif ve negatif suşların fosfomisine duyarlılıkları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda FT direnci diğer çalışmalarla uyumlu olarak düşük bulunmasının yanı sıra GSBL direnci ile ilişki görülmemiştir. Bu durum FT direnç az sayıda görülmesi, ilacın kimyasal yapısı, diğer antimikrobiyal ilaçlara göre farklı hedef bölgesine sahip olması ve çapraz direnç geliştirilememesi ile açıklanabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim