Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-068
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Son Üç Yılda Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı ve Antifungal Duyarlılıkları
Esra ÖZKAYA1, Ahmet ÇALIŞKAN2, Özlem KİRİŞCİ2, Seray TÜMER3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
2Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kahramanmaraş
3Adana Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adana
Anahtar Sözcükler: Antifungal duyarlılık, Candida türleri, kan kültürü

Amaç: Candida türleri, ciddi enfeksiyonlara yol açan fırsatçı patojenlerdir. Son yıllarda hastane kökenli mantar enfeksiyonlarında artış gözlenmekte olup, tüm hastane enfeksiyonlarının %5'inden Candida türlerinin sorumlu olduğu bildirilmektedir. Kandidemilerde en sık etken Candida albicans'dır. Ancak albikans-dışı Candida türlerinin de görülme oranı giderek artmaktadır ve antifungallere duyarlılıkları birbirlerinden farklılık göstermektedir. Çalışmamızda Ocak 2013- Aralık 2015 tarihleri arasında laboratuvarımıza çeşitli klinik birimlerden gönderilen kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin tanımlanması ve antifungal duyarlılık oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız süresince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen tüm kan kültürü örnekleri incelenmiştir. Örnekler BACTEC/9050 (Becton Dickinson, Maryland, ABD) otomatize sisteminde inkübe edilmiştir. Maya izolatlarının tür düzeyinde identifikasyonu ve antifungal duyarlılıkları Vitek 2.0 Compact (BioMérieux, Fransa) otomatize sistemi kullanılarak saptanmıştır. İzolatlarının flukonazol, vorikonazol, flusitozin, amfoterisin B ve kaspofungine duyarlılık kategorileri Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI M27-A3) standartlarına göre belirlenmiştir.

Bulgular: Çalışma süresince laboratuvarımıza toplam 8271 kan kültürü örneği gönderilmiştir. Gönderilen örneklerin 6419 (%77.6)'unda üreme saptanmamıştır. Elli hastaya ait 93 kan kültürü örneğinde Candida spp. üremesi görülmüştür. Kan kültürlerinde Candida spp. tespit edilen hastaların 2'si (%4.0) dâhiliye servisinde, diğerleri (%96.0) yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmekteydi. İzolatların %62.0'ını Candida parapsilosis oluşturmaktadır. İkinci sıklıkta C. albicans (%34.0) saptanmıştır. Candida tropicalis ve Candida krusei türlerinden ise birer izolat (%2.0) bulunmuştur. Antifungal duyarlılık testlerinde flusitozine karşı hiç direnç saptanmamıştır. En düşük duyarlılık oranının (%74.2) C. parapsilosis izolatlarında vorikonazole karşı olduğu görülmüştür. C. albicans izolatlarında amfoterisin B'ye %94.1 oranında duyarlılık görülmüşken, test edilen diğer antifungal maddelere direnç bulunmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, en sık yoğun bakım ünitelerinden gönderilen kan kültürü örneklerinde Candida türleri saptanmıştır. Ayrıca çalışmamızda, en sık C. parapsilosis, ikinci sıklıkta ise C. albicans türü tespit edilmiştir. İzole edilen kandida türlerinin bazı antifungallere karşı dirençli olduğu görülmüştür. Bu durum, özellikle yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda, tür düzeyinde tanımlamasının ve antifungal duyarlılıklarının bildirilmesinin tanı ve tedavi takibinde oldukça önemli olduğunu düşündürmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim