Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 128-134
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Antibiyotik Kontrol Ekibi Bakış Açısı ile Cerrahi Yara Enfeksiyonlarına Yaklaşım
Nilay ÇÖPLÜ, Mustafa ÇAĞATAY, Nesibe AYGÜN ÜNAL, Şeyma SİNGER, Duygu ÖCAL
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
Anahtar Sözcükler: Antimikrobiyal direnç, cerrahi yara, antibiyotik kontrol ekibi

Amaç: Cerrahi yara enfeksiyonları için hastanemizde ameliyat öncesi profilaktik olarak sefazolin, yara enfeksiyonu geliştiğinde ise ampirik olarak gram pozitifler için teikoplanin veya vankomisin, Gram negatifler için piperasilin-tazobaktam başlanmakta, kültür ve antimikrobiyal duyarlılık test (ADT) sonucuna göre antimikrobiyal tedavi yeniden düzenlenmektedir. Bu çalışmada, ampirik tedaviye ve ADT sonucu çıktığında seçilecek öncelikli ilaçlara yol göstermek için veriler analiz edilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na 01.12.2014- 31.12.2015 tarihleri arasında gönderilen yara kültürlerinin direkt Gram boyası incelenmiş, %5 koyun kanlı ve EMB agara ekilmiştir. İnkubasyon sonunda bakteriyel üreme, mikroskopi ve gerekirse klinikle iletişim sonucunda etken düşünüldüğünde tanımlama ve ADT için konvansiyonel yöntemler, Phoenix (BD Diagnostic Systems, ABD) otomatize sistemi, disk difuzyon ve gradient test (Liofilchem, İtalya) kullanılmıştır. ADT “European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing” (EUCAST) kriterlerine göre çalışılmış ve raporlanmış, gerektiğinde “Clinical Laboratory Standards Institute” (CLSI) sınır değerlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular: Poliklinik, servis ve yoğun bakımda sırasıyla 23, 44 ve 24 adet olacak şekilde toplam 91 adet suş izole edilmiştir. Enterobacteriaceae 50 (23'ü Escherichia coli), nonfermenter 29 (18'i Acinetobacter spp.), Staphylococcus spp. 25 (17'si Staphylococcus aureus) 5 Streptococcus spp. ve 2 Enterococcus spp. üremiştir. ADT sonuçları yine sırasıyla amikasin (%100) ve karbapenemler (%90); kolistin (%100), amikasin (%100) ve piperasilin-tazobaktam (%90); trimetoprim-sülfametoksazol (%100), vankomisin (%100), teikoplanin (%100), linezolid (%100), daptomisin (%100), klindamisin (%94) ve topikal olarak fusidik asit (%92) en duyarlı bulunan antimikrobiyaller olmuştur.

Sonuç: Bulgularımıza göre direkt bakıda gram negatif kok görülmesi hâlinde Acinetobacter spp için kolistin başlanması, basilse amikasin ya da karbapenemler, Gram pozitif koksa topikal olarak fusidik asit, sistemik olarak trimetoprimsülfametoksazol veya klindamisin başlanması uygun olacaktır. Hastanemizin Gram negatifler için ampirik tedavi politikasının değiştirilmesi, Gram pozitifler için ise yüksek yüzde ile duyarlı bulunan A grubu ilaçlara öncelik verilmesi önerilir. Üreme sonrası gram özelliğine bakarak ampirik tedaviye devam edilebilir ya da kesilebilir, ADT sonuçları çıktığında duyarlı ise A grubu ilaçlarla değiştirmek, değilse B grubuna geçmek, zorunlu olmadıkça C grubu ilaçları kullanmamak yerinde bir tutum olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim