Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2016, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-140
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Lamivudin Tedavisi Alan Kronik Hepatit B Hastalarında Direnç Mutasyonlarının Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi
Sevin KIRDAR1, Mehmet Hadi YAŞA2, Neriman AYDIN1, Berna GÜLTEKİN KORKMAZGİL1
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Direnç, hepatit B virus, lamivudin, mutasyon

Amaç: Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu önemli bir sağlık sorunu olup, tüm dünyada morbidite ve mortalitenin başlıca nedenlerinden biridir. Bu virüsün neden olduğu enfeksiyonun kronikleşmesi karaciğerde fibrozis, siroz ve kansere yol açabilmektedir. Kronik hepatit B tedavisinde kullanılan antivirallere karşı gelişen dirençte yıllar içinde artış olduğu gözlenmiştir. Çalışmamızda, multipleks PCR ve ters hibridizasyon yöntemi ile lamivudin (LAM) tedavisi alan kronik hepatit B hastalarında ilaç direnci mutasyonlarının sıklığı ve mutant suş tiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma prospektif, tanımlayıcı temelde gerçekleştirilen epidemiyolojik bir çalışmadır. Çalışmaya Mayıs 2007-Ocak 2012 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği'nde kronik hepatit B (KHB) tanısıyla izlenen ve bir yıl süre ile LAM kullanan 50 hasta alınmıştır. Bütün örnekler HBsAg, anti-HBs, anti-HBc total, HBeAg, AntiHBe göstergelerini belirlemek için kemilüminesan immünolojik yöntem ile Architect otoanalizöründe çalışılmıştır. Serum örneklerinden HBV DNA izolasyonu ticari bir kit (Roche Diagnostic, Almanya) ile üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmıştır. HBV DNA düzeyleri gerçek zamanlı PCR yöntemi (COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan, Roche, ABD) ile belirlenmiştir. HBV'ünde LAM direncine neden olan mutasyonlar multipleks PCR ve ters hibridizasyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda bir yıl lamivudin tedavisi almış, kronik B hepatitli 50 hastanın 12'sinde (%24) primer ve kompensatuvar (onarıcı) mutasyonlar belirlenmiştir. Mutasyon saptanan hastalardan altısında (%50) LAM direnci (rtM204I, YIDD motifi) tek başına, dördünde (%33.3) LAM ve ADV direnci birlikte ve iki hastada 20 (%16.7) LAM ve ADV direnci ile kompensatuvar mutasyonlar saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, en sık rtM204I ve rtL180 mutasyonları belirlenmiştir. Aydın ilinde lamivudin kullanan kronik hepatit B hastalarında, LAM direnci ülkemizde yapılan önceki çalışmalardakine benzer oranda bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim