Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2017, Cilt 47, Sayı 4, Sayfa(lar) 205-212
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yenidoğan Dışı Menenjit Şüpheli Hastalarda Bakteriyel Menenjit Etkenlerinin Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Mehmet YARYÜZLÜ1, Gönül ASLAN2, Mahmut ÜLGER3, Seda TEZCAN ÜLGER1, Gürol EMEKDAŞ4, Necdet KUYUCU5, Ali KAYA6
1Mersin Halk Sağlığı Laboratuvarı, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
4Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
5Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
6Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Akut bakteriyel menenjit, kültür, polimeraz zincir reaksiyonu, lateks aglütinasyon testi

Amaç: Pürülan menenjit olgularının büyük kısmından Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ve Neisseria meningitidis sorumludur. Bu çalışmada, hastanemizde izole edilen yenidoğan dışı bakteriyel menenjit etkeni olan bu bakterilerin tanımlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin çeşitli kliniklerinde yenidoğan dışı menenjit şüpheli 137 hastanın Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) örnekleri dâhil edildi. Örneklerin Gram boyamaları, hücre sayımı ve klasik kültürleri yapıldı. Kültürde üreyen suşların serotiplendirmeleri yapıldı. Bu bakteriyel etkenlerin hızlı tanısı için BOS örneklerine polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve Lateks Aglütinasyon Testi (LAT) uygulandı.

Bulgular: Hastaların 87 (%63.5)’si erkek ve 50 (%36,5)’si kadındı. Gram boyama ile BOS örneklerinde beş Gram pozitif diplokok saptandı. Örneklerin dördünde (%2.9) kültür pozitifliği (üçünde S. pneumoniae, birinde H. influenzae), 18 (%13.1)’inde PZR pozitifliği ve 17 (%12.4)’sinde LAT pozitifliği belirlendi. Bu üç yöntem ile bakteriyel menenjit tanı alan hasta sayısı 19 (%13.8) olarak belirlendi. S. pneumoniae suşlarının serotipleri 6A/B, 23F ve 8 olarak, H. influenzae suşunun serotipi ise tip b olarak belirlendi.

Sonuç: Bakteri izolasyonu ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi açısından kültür vazgeçilmez bir yöntem olsa da özellikle öncesinde antibiyotik kullanan hastalarda moleküler yöntemler ve LAT’ın kültürle beraber kullanılması bakteriyel menenjitin hızlı tanısında oldukça yararlı olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim