Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 026-030
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Candida'ların tür dağılımı
Fahriye Ekşi, Ayşen Bayram, Tekin Karslıgil, İclal Balcı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Candida türleri, identifikasyon

Son yıllarda albicans dışındaki Candida'larla oluşan infeksiyonlardaki artış ve azol grubu antifungallere direnç gelişmesi sebebiyle Candida infeksiyonlarından izole edilen etkenlerin tür düzeyinde identifikasyonu daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle çalışmada, çeşitli örneklerden izole edilen Candida suşlarının tür düzeyinde tanımlanması amaçlanmıştır.

Çalışmada, Ocak 2005- Ekim 2005 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen 95 Candida suşu identifiye edilmiştir. İzole edilen 95 Candida suşunun 39'u idrar, 33'ü balgam, dokuzu kan, yedisi vajinal sürüntü, ikisi bronkoalveolar lavaj (BAL), ikisi trakeal aspirat, ikisi plevral sıvı ve biri de dren sıvısı örneklerinden elde edilmiştir. Candida'ların identifikasyonunda germ tüp testi, Tween 80'li mısır unlu agarda morfolojik görünüm ve API ID 32C (Bio Merieux, Fransa) kiti kullanılmıştır. İzole edilen 95 Candida suşunun 70'ini (%73.68) C. albicans, yedisini (%7.36) C. tropicalis, dördünü (% 4.21) C. pelliculosa, üçünü (%3.2) C. intermedia, ikisini (%2.1) C. parapsilosis, ikisini (% 2.1) C. kefry, ikisini (%2.1) C. famata suşları oluşturmuştur. Diğer suşlar da C. krusei, C. glabrata, C. dubliniensis, C. sake ve C. lusitaniae olarak tanımlanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim