Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 2, Sayfa(lar) 100-111
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Petrol ve Petrol Türevlerinin Gideriminde Marmara Denizi ve Karadeniz’den İzole Edilen Bakterilerin Biyolojik İyileştirme Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Yosun MATER, Selçuk TAŞDAN
Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Gebze, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Biyoremediasyon, deniz mikrobiyolojisi, ham petrol, petrol kirliliği

Amaç: Kirletici özelliklerinden dolayı canlılığı önemli ölçüde etkileyen, ham petrol ve türevlerinin doğal kaynaklardan uzaklaştırılması çok önemlidir. Bakteriler vasıtasıyla kirleticilerin ortamlardan uzaklaştırılması ve/veya daha az toksik/toksik olmayan formlara dönüştürülmesi yani “biyoremediasyon” çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, Marmara denizi ve Karadeniz’den izole edilmiş 698 deniz bakterisi izolatının petrol ve petrol türevlerini parçalama yeteneklerinin taranması ve bu yeteneğe sahip bakterilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu bağlamda ilk olarak, petrol parçaladığı belirlenen ve seçilen 7 izolat, daha büyük ölçeklerde ve farklı konsantrasyonlarda ham petrolle 30 gün boyunca inkübe edilmiş, petrol tabakası kalınlığı milimetrik olarak her gün ölçülmüş ve görülen fiziksel, morfolojik değişiklikler not edilmiştir. Deneme sonuçlarına göre en yüksek petrol konsantrasyonlarında bile parçalanmanın ve biyolojik canlılığın olduğu tespit edilmiştir. Deneme sıvıları gaz kromotografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) analizine alınmıştır. Çalışmanın son aşamasında 7 izolat ön tanımlanma için VITEK 2 Kompakt Otomatik Tanımlama Sistemi’yle test edilmiştir.

Bulgular: Deney sonuçları, tüm türlerin en yüksek petrol konsantrasyonlarında bile yaşayabildiğini ve petrolü parçaladığını göstermiştir. Petrol tabakası kalınlığındaki en fazla incelme sırasıyla 333 A87 ve 331 izolatları ile gerçekleşmiştir. Çalışılan deneme ortamlarının tamamında, parçalanma ürünlerinden Kuinolin (C9H7N) varlığı belirlenmiştir. VITEK sistemi ile 5 izolatın Serratia plymuthica, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae, Staphylococcus lentus, Staphylococcus sciuri olarak ön tanımlaması yapılmıştır. Böylece denizlerimizde oluşabilecek petrol kirliliğinin biyoremediasyonunda kullanılabilecek aday bakteriler belirlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışma Marmara ve Karadeniz’de mevcut bakterilerin biyoiyileştirmede kullanabilirliğini göstermesi açısından özgün ve öncü çalışmalardan birini oluşturmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim