Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 2, Sayfa(lar) 112-116
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yaşlı Hastalardaki Enfeksiyonların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Türkan TÜZÜN1, Murat KUTLU2, Selda SAYIN KUTLU2, Mehmet UÇAR3, Kevser ÖZDEMİR2, Hüseyin TURGUT2
1Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
3Medikal Park Uşak Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Uşak
Anahtar Sözcükler: Yaşlı, ateş, enfeksiyon, C-reaktif protein, lökosit

Amaç: Enfeksiyon hastalıkları yaşlılarda, genç erişkinlere göre farklı bulgular ile seyredebilmekte ve tanı-tedavide gecikme yaşanabilmektedir. Bu çalışmada, kliniğimizde izlenen yaşlı hastalardaki enfeksiyon hastalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde yatan 65 yaş ve üstü hastaların verileri geriye-dönük olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, altta yatan hastalıkları, yatış süreleri, laboratuvar bulguları, kültür sonuçları ve tanıları kaydedildi.

Bulgular: Altmış beş yaş ve üzeri 96 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların yaş ortalaması ise 76.5±7 (aralık: 65-98) idi. Altta yatan hastalıklardan hipertansiyon (%23.5), diabetes mellitus (%21), kronik böbrek yetmezliği (%11), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (%10) ve kanserler (%9.2) ilk sıralardaydı. Hastaneye yatışına neden en sık enfeksiyon üriner sistem enfeksiyonu (%53.5) iken, bunu yumuşak doku enfeksiyonu (%18.8), pnömoni (%8) ve akut gastroenterit (%5) izlemekteydi. Yatış süreleri ortancası 8,5 (%25-75 aralık: 6-12.8) gün idi. Hastaların %73’ünde yüksek ateş belirlendi. Ortalama sedimantasyon hızı 62±33.3 mm/saat, kan lökosit sayısı ortanca değeri 10.725/mm3 (%25-75 aralık: 6,413- 14,663) ve C-reaktif protein (CRP: <0.5 mg/dL) düzeyleri ortancası 7,5 mg/dl (%25-75 aralık: 2.23-14,28) bulundu. Hastaların %93.7’sinde C reaktif protein (CRP) ≥0.5 mg/dL idi. Ateşi olan hastalarda ateş ile lökositoz ve CRP yüksekliği arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Ayrıca üriner sistem enfeksiyonu, yumuşak doku enfeksiyonu, pnömoni, akut gastroenterit ve diğer enfeksiyonlar arasında ateş, lökositoz ve CRP yüksekliği için anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Hastalardan üreyen 38 kültür örneğinin 31’i (%8.6) idrar örneğiydi. İdrar örneklerindeki üremelerin ise 26’sı (%92.8) Escherichia coli’ydi.

Sonuç: Sonuç olarak, yaşlı nüfus artışı ve yaşla birlikte altta yatan hastalıklarda artış olmasının enfeksiyon hastalıkları açısından sorunlara neden olacaktır. Bu yaş grubunda enfeksiyonların klasik belirti ve bulgularının görülmeyeceği akılda tutulmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim