Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-133
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nazal Sürüntü Örneklerinde Metisilin Duyarlı ve Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Değerlendirilmesi
Pınar ŞAMLIOĞLU1, Arzu BAYRAM1, Sevgi YILMAZ HANCI1, Neval AĞUŞ1, Yeşer KARACA DERİCİ1, Mümtaz Cem ŞİRİN2, Güliz DOĞAN1, Nisel YILMAZ1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
Anahtar Sözcükler: Metisilin direnci, MRSA, MSSA, nazal sürüntü, Staphylococcus aureus

Amaç: Hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına farklı poliklinik ve servislerden gönderilen nazal sürüntü örneklerinde üreyen Staphylococcus aureus izolatlarının oranı ve metisilin duyarlılıklarının retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2013-31 Aralık 2014 tarihleri arasında İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi poliklinik ve kliniklerinden Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen 1373 nazal sürüntü örnekleri, %5 koyun kanlı agara ekimleri yapılarak 37°C’de 24 saat inkübe edilmiştir. Üreyen bakteri koloni morfolojisi açısından değerlendirilmiş ve S. aureus olabileceği düşünülen kolonilerden bakteriler konvansiyonel yöntemler ile (Gram boyama, katalaz, koagülaz) tiplendirilmiştir ve pozitif olanlar S. aureus olarak yorumlanmıştır. Bu izolatlar CLSI standartlarına göre Muller Hinton agar’da Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile metisilin duyarlılığı yönünden incelenmiştir.

Bulgular: Değerlendirilen örneklerin 112 (%8.2)’sinde S. aureus üremiş ve bunlardan 101 (%90.2)’i metisilin duyarlı S. aureus (MSSA), 11 (%9.8)’i metisilin dirençli S. aureus (MRSA) olarak belirlenmiştir. Örneklerin 103 (%92)’ü polikliniklerden, 9 (%8)’u servislerden alınmıştır. Servislerden gelen örneklerden altısında MRSA saptanmış olup, bunun beşi yoğun bakım hastası ve biri de organ nakli servisi hastasına aittir.

Sonuç: Çalışmamızda, S. aureus nazal taşıyıcılığı %8.2 olarak bulunmuştur. S. aureus hastane kökenli ve toplum kökenli enfeksiyonlar açısından önemli bir patojendir. MSSA’lar poliklinik hastalarında MRSA’lar ise servis hastalarında daha sıklıkla izole ediliyor olsa da servis ve poliklinik hastalarında saptama oranları birbirlerine oldukça yaklaşmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda kolonize olan S. aureus suşlarında metisilin direncinin saptanması ve tedavi edilmesi ile oluşabilecek ciddi enfeksiyonların önlenmesi sağlanacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim