Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 2, Sayfa(lar) 147-151
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Seyrek İzole Edilen Bir Bakteriyemi Etkeni: Comamonas testosteroni
Gülseren SAMANCI AKTAR1, Zeynep AYAYDIN1, Arzu RAHMANALI ONUR1, Demet GÜR VURAL2, Hakan TEMİZ1
1Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Diyarbakır
2Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Comamonas testosteroni, kan kültürü, bakteriyemi

Comamonas türleri, diğer Pseudomonas grubunun çok sayıdaki cins ve türünden biridir. Comamonas türlerinden Comamonas testosteroni immün yetmezlikli kişilerde ender olarak enfeksiyonlara yol açan bir türdür. C. testosteroni’nin nötropeni öyküsü olan immün sistemi baskılanmış hastalarda bakteriyemi etkeni olabileceğini vurgulamak ve suşun antibiyotik duyarlılığını belirlemek amacıyla olgumuz sunulmuştur. Hematoloji kliniğinde lökopeni nedeniyle yatırılan 30 yaşındaki kadın hastanın laboratuvarımıza gönderilen kan kültür örneği, BD Bactec 9120 (Becton Dickinson, ABD) otomatize kan kültürü cihazına yüklenmiştir. Kan kültürlerinde üreyen Gram negatif basil görünümünde, katalaz ve oksidaz pozitif koloniler “VITEK-2 Compact” (bioMérieux, Fransa) otomatik identifikasyon cihazına yüklenmiştir. C. testosteroni olarak tanımlanan suş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na doğrulama amacıyla gönderilerek bu merkezde Matrixassisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) (Bruker Daltonics, Bremen, Almanya) kütle spektrometre yöntemi ile doğrulanmıştır. Spontan abortus nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış olan lökopenili olgumuzda üreyen C. testosteroni’nin antibiyotik duyarlılık paterninin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna göre ampisiline orta duyarlı bulunan C. testosteroni, amoksisilin/klavulanik asit, piperasilin/tazobaktam, sefuroksim, sefoksitin, sefoperazon/sulbaktam, trimetoprim/sulfametaksazol, amikasin, gentamisin, siprofloksasin, fosfomisin, imipenem ve meropeneme duyarlı fakat Sefiksim ve seftazidime dirençli bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim