Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2018, Cilt 48, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-204
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sivas Bölgesinde Servikal Örneklerde Human papillomavirus Sıklığı ve Genotip Dağılımı
Mürşit HASBEK, Cem ÇELİK, Aslı ÇABUK, Mustafa Zahir BAKICI
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
Anahtar Sözcükler: Servikal kanser, HPV DNA, genotip

Amaç: Human Papillomavirüs (HPV), papillomaviridae ailesinde yer alan çift iplikli sirküler DNA içeren bir virüstür. Servikal kanserlerin % 99.7’sinde bulunduğu gösterilmiştir. Ülkemizden ve dünyanın değişik bölgelerinden yapılan çalışmalarda, farklı prevalans yüzdeleri elde edilmiştir. Çalışmamız, HPV’nin bölgemizdeki prevalansını ve tip dağılımını belirlemek amacına yöneliktir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne başvuran kadınların, servikal örneklerinde HPV DNA pozitifliği araştırılmıştır. Çalışmaya 14-83 yaş arası 368 kadın dâhil edilmiştir. Revers hibridizasyon ve PCR teknikleri kullanılmış, veriler geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 368 örnekte HPV DNA pozitifliği % 28.8 (n=106)’dir. En sık bulunan genotip ise yüksek riskli HPV 16’dır (%23.5). Otuz yaş altı kadınlardaki pozitiflik, 30 yaş üstü kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir (p=0.009)

Sonuç: Ülkemizdeki HPV prevalansının doğru olarak belirlenebilmesi için, çok merkezli, daha geniş standardize edilmiş hasta ve kontrol grupları içeren çalışmalara gereksinim vardır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim