Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan Kültürlerinden İzole Edilmiş Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ve Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarının Seftarolin, Linezolid ve Vankomisin İn Vitro Duyarlılığının Değerlendirilmesi
Fulya Bayındır Bilman1, Barış Çiçek2
1İzmir Menemen Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye
2İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Seftarolin, MRSA, MRKNS

Amaç: Kan dolaşımı enfeksiyonları hastanede yatan hastalarda önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada, kan kültürlerinde üreyen metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve metisiline dirençli koagülaz negatif stafilokoklar (MRKNS)’da seftarolin, linezolid ve vankomisine duyarlılığın in vitro olarak araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmamıza, Ocak 2015-Şubat 2018 arası dönemde kan kültürlerinden izole edilen 50 MRSA ve 50 MRKNS suşu dahil edilmiştir. Aynı hastanın kan kültürlerinden elde edilmiş tek izolat kullanılmıştır. MRSA ve MRKNS izolatlarının identifikasyonu; Gram boyama, katalaz testi, koagülaz testi ve European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)’in önerileri doğrultusunda 30 μg’lık sefoksitin diski ile yapılan Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle çalışılmıştır. Vankomisin ve linezolid için minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri gradiyent strip difüzyon yöntemine göre belirlenmiştir. Seftarolin için MİK değerleri sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)’ın önerileri doğrultusunda çalışılmıştır.

Bulgular: Tüm izolatlar vankomisin (MİK<2 μg/ml) ve linezolid’e (MİK<1 μg/ml) duyarlı bulunmuştur. Seftarolin MRSA izolatlarının 45/50 (%90)’sinde duyarlı tespit edilmiştir. Seftarolinin, MRSA izolatlarında MİK50/90 değeri 0.5/1 μg/ml ve MİK aralığı 0.125-2 μg/ml iken; MRKNS’de MİK50/90 değeri 0.25/0.5 μg/ml ve MİK aralığı 0.125-2 μg/ml olarak bulunmuştur.

Sonuç: Ülkemizde henüz kullanımına başlanmamış 5. kuşak sefalosporin olan seftarolin MRSA ve MRKNS izolatlarında vankomisin ve linezolide yakın bir in vitro etkinlik göstermiştir. Bu bulgular, bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde seftarolinin iyi bir seçenek olduğunu düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim