Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 3, Sayfa(lar) 148-155
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kronik Süpüratif Otitis Medialı Hastalardan Staphylococcus aureus Suşlarının İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
Şeyda Şilan Okalın1, Abdulbaki Aksakal2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Adıyaman Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adıyaman
Anahtar Sözcükler: Kronik süpüratif otitis media, Staphylococcus aureus, antibiyotik duyarlılık

Amaç: Bu çalışmada, Kronik süppüratif otitis medialı hastalardan Staphylococcuc aureus izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya Kulak Burun Boğaz kliniğine Ocak-2016 ile Haziran-2016 tarihleri arasında başvuran ve Kronik süppüratif otitis media tanısı konulan 100 hasta dâhil edildi. Hastaların kulaklarından steril eküvyonla örnek alındı ve %5 defibrine koyun kanlı agara ekimleri yapıldı. 37°C?de 18-24 saatlik inkübasyondan sonra üreyen mikroorganizmalar için konvansiyonel testler yapıldı. İzolatlar, konvansiyonel yöntemler ve otomatize bir sistem ile tanımlandı. S. aureus olarak isimlendirilen 25 izolatın antibiyotiklere duyarlılıkları otomatize sistem ile belirlendi.

Bulgular: Toplamda 100 hastadan alınan örneklerden 49 Staphylococcuc ssp. izole edildi. Yüz izolatın 49?unun katalaz pozitifti. Katalaz pozitif olan 49 izolat için koagülaz testi yapıldı ve 49 örneğin 25?inin koagülaz pozitif, 24?ünün ise koagülaz negatif olduğu görüldü. Koagülaz pozitif olan 25 izolat için DNase ve mannitol fermantasyon testleri yapıldı. Bu 25 izolat S. aureus olarak tanımlandı. S. aureus suşlarının tamamının daptomisin, fusidik asit, teikoplanin, tigesiklin, quinopristin-dalfopristin, trimetoprim-sulfametoksazol, linezolit ve vankomisine %100 duyarlı olduğu görüldü. S. aureus suşlarının sefoksitin, oksasilin, fosfomisin, klindamisin, tetrasiklin?e %96, eritromisin, siprofloksasin ve levofloksasin?e ise %92 duyarlı olduğu belirlendi. S. aureus suşlarının tamamının ampisilin ve penisilin G?ye %100 dirençli olduğu belirlendi.

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada, kronik süppüratif otitis media tanısı konulan hastalardan %25 S. aureus izole edildi ve çeşitli antibiyotiklere karşı değişik oranlarda duyarlılık belirlendi. Antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek veya geciktirmek için antibiyotik duyarlılık test sonuçlarına göre tedaviye başlanması ve tedavinin bu sonuçlara göre yönlendirilmesi daha yararlı olacaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim