Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Staphylococcus aureus’un Onbeş Yılda Metisilin Direnç ve Antibiyogram Direnç Profilinin ve Görülme Sıklığının Değişimi
Kamuran Şanlı1, Selen Zeliha Mart Kömürcü1, Nilgün Kansak2, Rıza Adaleti2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Eği̇tim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Eği̇tim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, metisilin direnci, antibiyotik direnci

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, 2004 ve 2019 yılları arasında toplum kaynaklı (TK) ve hastane kaynaklı (HK) metisiline dirençli ve duyarlı Staphylococcus aureus (MRSA, MSSA) suşlarının oran ve antimikrobiyal direnç profilinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Araştırma kapsamında 2004 yılına ait 210 ve 2019 yılına ait 401 Staphyloococcus aureus suşunda iki ayrı zaman dilimi araştırma verileri kullanılarak, toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı MRSA ve MSSA oranı ve antimikrobiyal direnç profilinin zaman içerisindeki değişimi incelendi.

Bulgular: 2004 yılında toplum kaynaklı MRSA (%32.4) ve MSSA (%67.6) oranları ile 2019 yıllarındaki toplum kaynaklı MRSA (%31.6) ve MSSA (%68.4) oranları arasında anlamlı değişim gözlenmezken, HK-MRSA’nın 2004 yılında %56.1, 2019 yılı için %30.7 oranında azaldığı, 2004 yılında %43.9 olan HK-MSSA oranının, 2019 yılında %69.3 ile arttığı görüldü. MRSA’larda vankomisin ve teikoplanine karşı direnç gelişmediği gözlenmiştir. Toplum kaynaklı MRSA’ların siprofloksasin, levofloksasin, klindamisin ve gentamisin direnci azalmıştır. Toplum kaynaklı MSSA’ların penisilin direnci artarken, gentamisin direnci azalmıştır. Hastane kaynaklı MRSA’larda, siprofloksasin, levofloksasin, eritromisin, klindamisin ve gentamisin direnci düşüş gösterirken, MSSA’larda da fusidik asit direnci artmış, siprofloksasin, trimetoprim/sülfametoksazol ve eritromisin ve gentamisin direnci azalmıştır.

Sonuç: Hastane kaynaklı MRSA oranlarının on beş yıllık zaman diliminde azaldığı saptanmıştır. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus ve MSSA’da vankomisin ve teikoplanin direnci belirlenmemiştir. Toplum kaynaklı MRSA ve HK-MRSA’nın siprofloksasin, levofloksasin, klindamisin, gentamisin direnci azalmıştır. Hastanemizde enfeksiyon kontrol ve kısıtlı antibiyogram bildiriminin metisiline dirençli S. aureus ve MSSA’nın oranı ve antimikrobiyal direnç profilinin yakından izlenmesi bu enfeksiyonların kontrolünün başarısı açısından son derece önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim