Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan ve Oral Kavite Örneklerinden Soyutlanan Candida albicans Suşlarının Fosfolipaz Aktivitelerinin Araştırılması
Buğse Tunç, Ebru Demiray Gürbüz, Mine Doluca Dereli
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Candida albicans, fosfolipaz, RT-PZT

Amaç: Bu çalışmada, kan ve oral kavite örneklerinden soyutlanan Candida albicans suşlarında, konak hücre membranlarındaki fosfolipitleri parçalayan fosfolipaz B1, B2, C1 ve D1 aktivitesinin incelenmesi ve grup farklılıklarının araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Suşların fosfolipaz aktivitesi, plak yöntemi ve ters transkriptaz polimeraz zincir tepkimesi (RT-PZT) ile araştırıldı.

Bulgular: Plak yöntemi ile kan ve oral kavite suşlarının sırasıyla 26 (%86.7) ve 24’ünde (%80.0) fosfolipaz aktivitesi belirlendi. Grupların fosfolipaz olumluluk oranları karşılaştırıldığında, anlamlı bir fark gözlenmedi (χ2=0.48; p=0.49) ancak Pz ortalamaları (0.6138±0.9823, 0.6988±0.9910) arasında anlamlı bir fark saptandı (p=0.007). RT-PZT ile kan ve oral izolatların tümünde (%100) PLB1, sırasıyla 29 (%96.7) ve 30 (%100.0)’unda PLB2, 27 (%90.0)’si ve 22 (%73.3)’sinde PLC1, 27 (%90.0) ve 21 (%70.0)’inde ise PLD1 ekspresyonu belirlendi. PLB1 ekspresyonu açısından iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmazken (t=-0.307; p=0.760), PLB2 ekspresyonu kan izolatlarında anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.043). PLC1 ekspresyon düzeyi oral suşlarda anlamlı derecede yüksek (p<0.001) saptanırken, PLD1 ekspresyonu açısından iki grup arasında istatistiksel fark izlenmedi (p=0.732). PLB1, PLB2, PLC1 ve PLD1 ekspresyonunun fenotipik yöntemle sırasıyla %100, %81.7, %71.6 ve %76.7 oranlarında; tüm genlerin ekspresyonu dikkate alındığında da %83.3 uyumlu olduğu görüldü. Pz değerleri ile fosfolipaz genlerinin ekspresyon düzeyleri arasında bir korelasyon saptanmadı (sırasıyla p=0.602; p=0.555; p=0.241; p=0.096).

Sonuç: Çalışmamıza alınan C. albicans izolatlarında yüksek oranlarda fosfolipaz aktivitesinin belirlenmesi, bu enzimlerin üretiminin virulans açısından önemli bir rol oynadığını desteklemekte olup, bulgularımız doğrultusunda PLB2 ve PLC1 enzimlerinin sırasıyla invaziv ve oral enfeksiyonlarda daha etkin olduğu söylenebilir, ancak bu konuda daha geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim söz konusudur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim