Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 2, Sayfa(lar) 150-155
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kandidemi Etkenlerinin Tür Dağılımı ve Duyarlılıkları: Hastanemizde Ampirik Antifungal Tedavi Politikası Değiştirilmeli mi?
Halil Er, Nisel Özkalay Yılmaz, Yeşer Karaca Derici, Sevgi Hancı, Şükran Saba Çopur
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kandidemi, antifungal direnç, nozokomiyal enfeksiyon

Amaç: Son yıllarda, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımının artması, immunsupresif tedavi alan ve yoğun bakımda izlenen genel durumu bozuk hasta sayısındaki artış gibi sebeplerle invaziv Candida enfeksiyonlarının insidansında artış olmuştur. Candida enfeksiyonlarında tür dağılımı ve antifungal duyarlılıklarının bilinmesi yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden bu enfeksiyonların tedavisinin yönetilmesinde önemlidir. Bu çalışmada hastanemizde çeşitli kliniklerde yatan hastalardan alınan kan kültürlerinde üreyen Candida türlerinin dağılımı, antifungal duyarlılıklarının saptanması ve bu sonuçlara göre hastanemizde uygulanan antifungal tedavi politikasının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Temmuz 2017-Mart 2019 tarihleri arasında kan kültürlerinde (BacT/Alert 3D, BioMérieux, Fransa) üreyen, konvansiyonel ve otomatize [API ID 32C, (BioMérieux, Fransa) ve MaldiTOF MS, (Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Almanya)] yöntemlerle tanımlanan Candida türlerinin gradient test stripleri (BioMérieux E test, Fransa) kullanılarak yapılan antifungal duyarlılıkları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: İzole edilen 175 Candida suşunun 84 (%48)’ü Candida parapsilosis, 57 (%32.6)’si Candida albicans, 15 (%8.6)’i Candida glabrata, 12 (%6.9)’si Candida tropicalis, 3 (%1.7)’ü Candida kefyr olarak saptanırken birer tane Candida dubliniensis (%0.6), Candida famata (%0.6), Candida lusitaniae (%0.6) ve Candida spp. (%0.6) bulunmuştur. C. parapsilosis saptanan örneklerde %54.8 flukonazol, %44.1 vorikonazol, %7.1 posakonazol, %25 itrakonazol ve %1.2 anidulafungin direnci saptanmıştır. C. albicans saptanan örneklerde flukonazole %8.8, vorikonazole %7, itrakonazole %15.8 oranında direnç görülmüştür.

Sonuç: Hastanemizde yatan hastaların kan kültürlerinde C. parapsilosis’in en sık izole edilen enfeksiyon etkeni olarak saptanması ve özellikle C. parapsilosis türlerinin yüksek flukonazol direnci göstermesi dikkat çekicidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim