Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 3, Sayfa(lar) 225-232
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HIV Negatif İmmunkompromize Hastaların Bronkoalveolar Lavaj Örneklerinde Pneumocystis jirovecii ve Diğer Etkenler
Nazmiye Ülkü Tüzemen1, Ezgi Demirdöğen1, Burcu Dalyan Cilo3, Oktay Alver1, Esra Kazak4, Vildan Özkocaman5, Beyza Ener1
1Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
3Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Bursa, Türkiye
4Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
5Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Pneumocystis jirovecii, bronkoalveolar lavaj, Pneumocystis pnömonisi

Amaç: Pneumocystis jirovecii, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde önemli pnömoni etkenleri arasındadır. Çalışmamızda, pnömoni etiyolojisi açısından gönderilen bronkoalveolar lavaj örneklerinin Pneumocystis pnömonisi (PCP) açısından değerlendirilmesi ve altta yatan diğer etkenlerin tespiti amaçlanmıştır.

Yöntem: Gönderilen bronkoalveolar lavaj örneklerine, May Grünwald/Giemsa, modifiye toluidin mavisi, immünfloresan antikor boyama ve gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi uygulanarak bu yöntemlerin Pneumocystis pnömonisi tanısındaki yeri araştırıldı. Bakteri, mantar etkenleriyle Mycobacterium tuberculosis ve Cytomegalovirus’ün belirlenmesi için de uygun yöntemler kullanıldı.

Bulgular: Yaşları 18-90 (ortalama 53.02 yaş) arasında değişen 32’si kadın, 68’i erkek olmak üzere 100 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 17’sine herhangi bir altta yatan hastalık saptanamamış olup, bu hastalara yalnızca pnömoni ön tanısı ile bronkoskopi yapıldı. Yalnızca bir hastada gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile Pneumocystis pnömonisi pozitifliği saptandı. Tüm hastalar değerlendirildiğinde %33’ünde bir enfeksiyon etkeni saptandığı görüldü.

Sonuç: Sonuç olarak bu çalışmada, boyama yöntemleri ve gerçek zamanlı PCR ile PCP oranı düşük bulunmuştur. Daha fazla hastalarla yapılacak çalışmalarda daha yüksek oranlar elde edilebilir. Bununla beraber, bronkoalveolar lavaj örnekleri genel durumu bozuk hastalarda etiyolojiye ulaşma açısından önemidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim