Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 3, Sayfa(lar) 233-238
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Oranları
Hülya Duran1, Nihan Çeken2, Tuğba Kula Atik3
1Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Tekirdağ, Türkiye
2Balıkesir Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir, Türkiye
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, MRSA, antibiyotik direnci

Amaç: Staphylococcus aureus hem toplum hem de hastane kaynaklı enfeksiyonlara neden olabilen önemli bir patojendir. Metisilin dirençli izolatların varlığı tedavi seçeneklerini kısıtlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, hastanemizde ayaktan ve yatan hastalardan izole edilen S. aureus suşlarında antibiyotik direnç oranlarını saptamaktır.

Yöntem: 2016-2019 yılları arasında çeşitli klinik örnekler retrospektif olarak değerlendirilmiş ve S. aureus suşları çalışmaya dâhil edilmiştir. Bakteri tanımlaması ve antibiyotik duyarlılık testleri konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Yaptığımız bu çalışmada, 595 S.aureus suşu değerlendirilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen suşlar en sık kan ve yara örneklerinden izole edilmiştir. Yüz yetmiş iki izolat (%28.9) metisilin dirençli S.aureus (MRSA) olarak tanımlanmıştır. Eritromisin, tetrasiklin, klindamisin, gentamisin, siprofloksasin ve trimetoprim-sülfametoksazole karşı %16.8 oranında veya altında direnç saptanmıştır. Bu antimikrobiyallere karşı MRSA’larda metisilin duyarlı S.aureus (MSSA) suşlarına kıyasla yüksek direnç oranları gözlenmiştir. Vankomisin, teikoplanin ve linezolide karşı direnç saptanmazken daptomisine %0.7 oranında direnç bulunmuştur.

Sonuç: Antibiyotik direnci günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Gerek metisilin gerekse diğer antibiyotiklere direnç S.aureus enfeksiyonlarında tedavi başarısını düşürmektedir. Bu nedenle antibiyotik direnç sürveyanslarının düzenli olarak izlenmesi oldukça önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim