Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 3, Sayfa(lar) 263-270
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Farklı Klinik Yakınmalı Hastalarda İzole Hepatit B Kor Antikoru (İzole Anti-Hbc) Pozitifliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Seher Akkuş1, Merve Cihan1, Rüveyda Akçin1, Doğukan Özbey1, Harika Öykü Dinç2, Tevhide Ziver3, Nesrin Gareayaghi4, Serhat Sirekbasan5, Suat Sarıbaş1, Mert Ahmet Kuşkucu1, Hrisi Bahar Tokman1, Bekir S. Kocazeybek1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Gazimağusa, Kıbrıs 4İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kan Merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
5Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Çankırı, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hepatit B, izole anti-HBc pozitifliği, atipik seroloji

Amaç: Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji Seroloji/ELISA Laboratuvarı’nda hepatit B serolojisi testleri çalışılmış olan olgu örneklerinde görülen hepatit B kor antikoru (anti-HBc) pozitifliği prevalansının belirlenmesi ve HBV DNA varlığı yönünden değerlendirilmesi ile birlikte bu atipik paternin farklı klinik durumlar ile ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2014-Ekim 2019 tarih aralığında, hepatit belirteçlerinden HBsAg, anti-HBs ve anti- HBc tetkikleri aynı tarihte çalışılan 31.939 olgu dâhil edildi. Olguların seroloji parametreleri retrospektif olarak incelendi. Olguların serum örneklerinden HBV parametreleri kemilüminesan mikropartikül immünoassay (CMIA) ve/veya enzim bağlı İmmün Assay (ELISA) prensipli ticari kitler ile açık ve kapalı sistemlerde çalışıldı. HBV DNA kantitatif düzeyleri Real Time PCR ile çalışıldı. Verilerin toplanması ISHOP hastane otomasyon sistemi üzerinden yapıldı.

Bulgular: Toplam 31.939 örneğin, 1.356’sında (%4.24) izole anti-HBc pozitifliği saptandı. Bu 1.356 olgunun 65 (%4.8)’inde HBV-DNA pozitif bulundu. Bu profilin en sık saptandığı klinik %28.09 oranı ile genel dâhiliye olup, bunu %10.69 ile romatoloji, %10.54 ile onkoloji, %10.17 ile hematoloji ve %8.84 ile gastroenteroloji izlemiştir.

Sonuç: Çalışmamızdaki izole anti-HBc seropozitiflik oranı ülkemizde yapılan çalışmalara benzer bulunurken, genel dâhiliye ile birlikte özellikle romatoloji, onkoloji, hematoloji ve gastroenterolojide karşılaştığımız oranlar dikkat çekicidir. İzole anti-HBc pozitifliği kronik HBV enfeksiyonundan, yalancı reaktiviteye kadar farklı klinik tabloların göstergesi olarak karşımıza çıkabilir, bu nedenle ileri tetkik ve izlem önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim