Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 4, Sayfa(lar) 334-340
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sınırlı Antibiyotik Seçeneği Olan Stenotrophomonas maltophilia Enfeksiyonlarında Antibiyotik Direnç Profili
Gökçe Kader Arslan, Fatma Esenkaya Taşbent, Metin Doğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Stenotrophomonas maltophilia, trimetoprim-sülfametoksazol, levofloksasin

Amaç: Stenotrophomonas maltophilia son yıllarda sıklıkla hastane enfeksiyonlarına neden olan fırsatçı bir patojendir. Genel olarak solunum yolu örneklerinden, kandan, idrardan ve drenaj materyallerinden izole edilmektedir. Çoğul antibiyotik direnci nedeniyle bu enfeksiyonların tedavisinde kısıtlı sayıda antibiyotik kullanılmaktadır. Bu çalışmada, izole edilen S. maltophilia suşlarındaki antibiyotik direnç durumunun ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada, Ocak 2018-Haziran 2020 tarihleri arasında çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. maltophilia suşlarının dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları incelenmiştir. Suşların identifikasyon ve antibiyotik duyarlılığı, konvansiyonel yöntemler ve VITEK2 otomatize sistemi ile çalışılmıştır. Enfeksiyon için risk faktörlerinin değerlendirilmesinde, hastalara ait demografik ve klinik bilgiler hastane bilgi sisteminden taranmıştır.

Bulgular: İzole edilen 300 suşun %46’sı yoğun bakım ünitelerinden, %35.3’ü diğer kliniklerde yatan hastalardan, %18.7’si ise poliklinik hastalarından izole edilmiştir. S. maltophilia üremesi olan 300 hastadan 64’ünün (%21.3) immünsuprese olduğu görülmüştür. Antibiyotik duyarlılıklarına bakıldığında, trimetoprim-sülfametoksazole %1.3, levofloksasine %0.7 oranında direnç gözlenmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada literatür verilerinden genel olarak daha düşük direnç oranları saptanmıştır. Yoğun bakım ünitesinde yatış ve immünsupresyonun S. maltophilia enfeksiyonları için önemli risk faktörleri olduğu sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim