Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 4, Sayfa(lar) 348-353
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Üniversite Hastanesinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Enterobacterales Takımı Üyelerinin Dağılımının ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının İncelenmesi
Hasan Cenk Mirza1, Banu Sancak2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Enterobacterales, epidemiyoloji, kan kültürü, antimikrobiyal duyarlılık testi, antibiyotik duyarlılık testi

Amaç: Enterobacterales takımı içerisindeki bakteriler, insanlarda çok çeşitli hastalıklar oluşturabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı’na gönderilen kan kültürlerinden izole edilen Enterobacterales takımı içerisindeki bakterilerin cins/tür dağılımının incelenmesi ve antimikrobiyal duyarlılıklarının araştırılmasıdır.

Yöntem: Temmuz 2014 ile Nisan 2018 tarihleri arasında kan kültürlerinde üreyen Enterobacterales takımı üyeleri, çalışmaya dâhil edilmiştir. Bakterilerin tanımlanması için MALDI-TOF MS yöntemi kullanılmıştır. İzolatların antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının saptanması amacıyla otomatize sistem (2014 ile 2018 yılları arasındaki izolatlar için VITEK 2 Compact, 2018 yılı izolatları için BD Phoenix) ve disk difüzyon testi kullanılmıştır. Antibiyotik duyarlılık sonuçları EUCAST rehberindeki sınır değerlere göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kan kültürlerinden toplam 1.765 adet Enterobacterales üyesi bakteri izole edilmiştir. Sırasıyla en sık Escherichia coli (%47.6), Klebsiella (%34.1), Enterobacter (%6), Proteus (%4.4) ve Serratia spp. (%3.5) izole edilmiştir. Salmonella, Citrobacter, M. morganii, Pantoea, Raoultella ve Providencia spp. kandan izole edilen diğer Enterobacterales üyeleri olmuştur. E. coli, Klebsiella ve Enterobacter spp. izolatlarında en düşük direnç oranının görüldüğü antibiyotikler meropenem ve amikasin olmuştur. Bununla birlikte, Klebsiella izolatlarında %21.1 oranında meropenem direnci gözlenmiştir. Proteus izolatlarına karşı en etkili antibiyotikler meropenem ve piperasilin-tazobaktam olmuş, bu antibiyotiklere karşı direnç gözlenmemiştir. Serratia izolatlarında en düşük direnç oranının görüldüğü antibiyotik trimetoprim-sülfametoksazol (%0) olmuştur. Salmonella izolatlarında %26.1 oranında siprofloksasin direnci saptanırken; trimetoprim-sülfametoksazol ile ampisiline karşı direnç saptanmamıştır. Citrobacter izolatlarında meropenem, amikasin ve sefepime karşı direnç saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarının, Enterobacterales kaynaklı bakteriyemilerin tedavisinde uygulanacak antibiyotiklerin seçiminde yol gösterici olabileceği; ayrıca bakteriyemi etkeni Enterobacterales üyelerinin dağılımı konusundaki epidemiyolojik bilgi gereksinimini karşılayabileceği düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim