Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2021, Cilt 51, Sayı 4, Sayfa(lar) 406-414
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hidrojel ve Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanımı ile Konjonktivadaki Koagülaz Negatif Stafilokok Popülasyonu ve Biyofilm Oluşturan Staphylococcus epidermidis Arasındaki İlişki
Zeynep Güngördü Dalar1, Güzin İskeleli2, Mert Ahmet Kuşkucu1, Mehmet Demirci3, Penbe Çağatay4, Sevgi Ergin1, Aysel Karataş5, Barış Ata Borsa6, Zeynep Taner1, Süleyman Pelit7, Müzeyyen Mamal Torun8, Arif Kaygusuz1, Kenan Midilli1, Bekir S. Kocazeybek1, Hrisi Bahar Tokman1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırklareli, Türkiye
4Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
5İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
6Linköping University, Department of Physics Chemistry and Biology, Division of Molecular Surface Physics and Nanoscience, Linköping, İsveç
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
8Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kontakt lens, konjonktival mikrobiyota, biyofilm

Amaç: Konjonktiva mikrobiyotasında kolonize olan en önemli bakteriler Staphylococcus epidermidis, difteroid çomaklar, Corynebacterium spp. ve Cutibacterium acnes’tir. Özellikle S. epidermidis’in biyofilm oluşturması kontakt lense bağlı enfeksiyonların gelişiminde önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmamızda, lens kullanmaya hazırlanan 140 hastanın (90 hidrojel, 50 silikon hidrojel), lens kullanımından önce ve sonra alınan konjonktiva sürüntülerinde biyofilm oluşturan S. epidermidis ve diğer koagülaz negatif stafilokok türlerinin varlığındaki değişimleri incelemeyi amaçladık.

Yöntem: İzole edilen koagülaz negatif stafilokoklar standart klinik mikrobiyolojik yöntemlerle, S. epidermidis türleri API Staph ile tanımlandıktan sonra slime üretimleri; Kongo kırmızılı agar, standart tüp ve moleküler yöntemlerle belirlenmiştir.

Bulgular: S. epidermidis, lens kullanım öncesi ve sonrası konjonktival mikrobiyotada en sık izole edilen tür olmuştur. Lens kullanım öncesi konjonktiva mikrobiyotasında slime üreten S. epidermidis oranları %45-50 iken, hidrojel kontakt lens kullanım sonrası %59, silikon hidrojel kontakt lens kullanım sonrası ise %70.2 olarak belirlenmiştir. Slime üretiminin araştırılması için, 161 S. epidermidis kökeninin Kongo Kırmızılı Agar besiyeri kullanılarak yapılan değerlendirmesinde 82’si (%50.9), standart tüp yöntemiyle 61’i (%37.8), moleküler yöntemlerle 91’i (%56.5) pozitif bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamızın sonucu, lens kullanım öncesi ve sonrası bakteri oranlarında anlamlı değişimlerin olmadığı ama özellikle S. epidermidis gibi bakterilerin, slime üretimiyle kontakt lens faktörünü de kullanarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca; moleküler yöntemlerin ve Kongo Kırmızılı Agar yönteminin, Standart Tüp yöntemine göre daha güvenilir olduğu belirlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim