Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-118
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gebelerde Candida Vajinitinin Epidemiyolojisi
Ahmed Chaabaawi1, Mete Sucu2, Ayşe Sultan Karakoyun1, Nevzat Ünal3, Ertan Kara4, Macit İlkit2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Adana, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kromojenik agar, tanı, vulvovajina kandidozu

Amaç: Her dört kadından üçünün yaşamları boyunca en az bir kez maruz kaldığı Candida vajiniti (CV)’nin en önemli risk faktörlerinden birisi de gebeliktir. Sunulan çalışmada, rutin gebelik takibi yapılan kadınlarda CV’nin prevalansı, trimesterlere göre dağılımı, etken mantar türlerinin belirlenmesi ve identifikasyon yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem: Nisan 2021–Haziran 2021 tarihleri arasında hastanemize başvuran rastgele seçilmiş 250 gebeden posterior forniks sürüntü örneği alındı. Klinik örnekler, doğrudan mikroskop incelemesi, Gram boyaması, mantar kültürleri (CHROMagar Candida [CAC] ve Sabouraud glikoz agar) ile değerlendirildi. İzole edilen maya mantarları germ-tüp testi, mısır unlu–tween 80 agarda yapısal özelliklerinin değerlendirilmesi, CAC’da üreme özellikleri ve MALDI-TOF MS yöntemi ile identifiye edildi.

Bulgular: Mantar vajinitlerinin prevalansı %43.2 idi. Mantar vajinitli 108 olgunun 22’si (%20.4) rekürren vajinit atakları tarif etti ve olguların %82.4’ü ikinci ve üçüncü trimesterde idi (p>.05). En sık izole edilen mantar türü Candida albicans (%49.6) olup, diğer türler C. glabrata (%35.3), C. krusei (%7.5), C. kefyr (%3.4), C. tropicalis (%1.7), Saccharomyces cerevisiae (%1.7) ve C. dubliniensis (%0.8) idi. Polifungal popülasyon 10 olguda (%9.3) görüldü ve en sık C. albicans + C. glabrata (%60) birlikteliği bulundu.

Sonuç: Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde, hastanemizde vajinit etkeni olarak belirlenen C. albicans oranı azalma eğiliminde iken, C. glabrata ve C. kruseideki artış endişe vericidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim