Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 3, Sayfa(lar) 158-167
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Doğu Anadolu Bölgesinde Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonlara Neden Olan Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının Klonal İlişkileri ve Antibiyotik Direnç Profilleri
Ayşe Karacalı Tunç1, Togrul Nagiyev2, Tülay Kandemir3, Melda Meral Öcal3, Fatih Köksal3
1Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Iğdır, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi, Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Anahtar Sözcükler: A. baumannii, karbapenem direnci, klonal ilişki, pulsed-field gel electrophoresis

Amaç: Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlara neden olan karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii suşlarının hızlı yayılması, tedavide başarısızlıklara yol açmaktadır. Çalışmamızda, Van, Iğdır, Ağrı, Kars ve Ardahan gibi Türkiye’nin doğu illerinde karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii suşları arasındaki genotipik ilişkileri ve salgın riskinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızla Türkiye’nin doğu sınır illerinin enfeksiyon sürveyansına önemli katkı sağlamayı amaçladık.

Yöntem: Konvansiyonel kültür yöntemleriyle fenotipik olarak tanımlanmış 84 karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii suşu, blaOXA-51-benzeri gen bölgesi de PCR yöntemiyle tespit edilerek doğrulanmış ve antibiyotik duyarlılıkları sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. İzolatlar arasındaki filogenetik ilişki ApaI-PFGE yöntemi ile yapılmıştır. PFGE bant profilleri, %80 ve üzeri benzerlik oranına dayalı olarak Gel COMPARE-II yazılım sistemi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Karbapenem dirençli 84 Acinetobacter baumannii izolatlarının 22 tanesi sekiz farklı pulsotipte %100 klonal ilişki bulunmuş ve %100 benzer izolatların aynı illerde kendi aralarında pulsotip oluşturduğu gözlemlenmiştir. En fazla benzerliğin Van suşlarına ait olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii klonlarının ilişkisi Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesine de hâkim olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan araştırmalar ile kıyaslandığında, izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik direncinin diğer bölgelere oranla daha düşük insidans da ancak farklı hastanelerde benzer klonların görülmesinin, karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii için düşünülen “belirli dirençli klonlar bütün dünyada hastanelere ve topluma hâkim olacak” korkusunu destekler niteliktedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim