Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 3, Sayfa(lar) 216-222
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İntestinal Parazit Saptanan Gaita Örneklerinde Adenovirüs/ Rotavirüs ve Gizli Kan Pozitifliğinin Araştırılması
Filiz Demirel, Aydan Yıldız, Hacer Aytekin Börü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Blastocystis, adenovirüs, rotavirüs, koenfeksiyon

Amaç: İntestinal paraziter enfeksiyonlar (İPE) özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. İPE, özellikle gelişme çağındaki çocuklarda malnütrisyon, malabsorbsiyon, anemi, büyüme geriliği, öğrenme güçlüğü, ishal ve diğer gastrointestinal sistem yakınmalarına neden olmaktadır. Rotavirüs ve adenovirüs özellikle çocuklarda klinik önem taşıyan ve sık görülen viral akut gastroenterit etkenleridir. Özellikle çocukluk çağındaki akut gastroenteritlerde birden fazla etkenin rol aldığı koenfeksiyonlar görülebilmektedir. Bu çalışmada, İPE ile adenovirüs ve rotavirüs enfeksiyonlarının birlikte görülme sıklıklarının araştırılması, intestinal parazit varlığı ile gaitada gizli kan pozitifliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya gastrointestinal yakınmaları olan toplam 136 hasta dâhil edilmiştir. Konvansiyonel yöntemlerle parazitolojik incelemeleri yapılmış gaita örneklerinde ticari hızlı tanı kitleri kullanılarak gizli kan, adenovirüs/rotavirüs ve Cryptosporidium parvum/ Giardia intestinalis/ Entamoeba histolytica antijenleri araştırılmıştır.

Bulgular: Konvansiyonel incelemeler sonucunda, gaitada bir ya da daha fazla sayıda IP tespit edilen 68 hastanın yaş ortalaması 31.7, intestinal parazite rastlanmayan 68 hastanın yaş ortalaması 36.6 idi. IP tespit edilen 68 hastanın 57’sinde (%83.8) Blastocystis sp. saptandı. Gaitada C. parvum/ G. intestinalis /E. histolytica antijen testi çalışılan toplam 136 gaita örneğinin birinde E. histolytica antijeni, dördünde G. intestinalis antijeni, 16’sında C. parvum antijeni pozitif olarak belirlendi. Örneklerin %38.2’sinde gizli kan, %31.6’sında rotavirüs, %29.4’ünde adenovirüs antijen pozitifliği saptandı. Blastocystis sp. varlığı ile gizli kan, adenovirüs ve rotavirüs antijen pozitifliği arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: İntestinal parazitlerle diğer enterik patojenlerin gastrointestinal enfeksiyonlardaki sinerjistik ilişkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için moleküler temelli testlerin kullanıldığı daha geniş kapsamlı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim