Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 3, Sayfa(lar) 223-231
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kistik Ekinokokkoz Tanısında İndirekt Hemaglütinasyon Testinin Kullanılması: İki Yıllık Retrospektif Laboratuvar Deneyimi
Özlem Ulusan Bağcı, Bayram Pektaş, Ayşegül Aksoy Gökmen, Selçuk Kaya
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kistik ekinokokkoz, İndirekt Hemaglütinasyon Testi (IHA), seropozitiflik

Amaç: Kistik ekinokokkoz (KE), sestod sınıfından Echinococcus granulosus’un neden olduğu zoonotik bir hastalıktır. Çalışmamızda, Ocak 2020 ile Aralık 2021 tarihleri arasında laboratuvarımıza serum örneği gönderilen hastaların KE İndirekt Hemaglütinasyon Testi (IHA) sonuçlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Laboratuvarımızda KE tanısı için ticari bir kit (Hydatidose, Fumouze laboratoires, Fransa) kullanılmaktadır. Çalışmamızda, hastaların demografik bilgileri, klinik bulguları, seroloji ve radyoloji sonuçları birlikte değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların %14.12’sinin antikor titresi 1/320 ve üzerinde bulunmuştur. İndirekt Hemaglütinasyon testinde pozitiflik saptanan 75 hastanın 73’ünün radyolojisinde kist saptanmış olup, 58’inin kistinde KE’ye özgü bulgular olduğu belirtilmiştir. Seropozitiflik erkeklerde (%14.81) kadınlara (%13.65) göre daha yüksek saptanmıştır. En yüksek pozitiflik yüzdesi 20-29 yaş grubundadır. Kistlerin çoğunluğunun yerleşim yeri karaciğerdir (%87.67) ve yedi hastada çoklu organ kisti saptanmıştır. IHA’da antikor titresi 1/80-1/160 saptanan 43 hastanın 36’sının radyolojisinde kist saptanmış olup, bu kistlerin 28’inin KE’ye özgü bulguları olduğu belirtilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda saptanan seropozitiflik yüzdesi ülkemizdeki diğer merkezlerden bildirilen sonuçlarla uyumlu bulunmuştur. Eşik değerin altında antikor titresine sahip hastaların radyolojik görüntülemelerinde KE ile uyumlu kistlerin varlığı, bu değerlerin sonuç raporunda verilmesinin hastaların tanı ve takibinde yararlı olacağını düşündürmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim