Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2023, Cilt 53, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-083
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Karbapeneme Dirençli Klebsiella spp. ve Escherichia coli İzolatlarında Genişlemiş Spektrumlu β-laktamaz, Karbapenemaz ve AmpC β-laktamaz Varlığının Fenotipik Yöntemlerle Araştırılması
Filiz Orak1, Esra Kaya1, Murat Aral1, Adem Doğaner2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Anahtar Sözcükler: kelimeler: Escherichia coli, Klebsiella spp., beta-laktamaz

Amaç: Karbapenem direnci, yüksek mortalitesi ve sınırlı tedavi seçenekleri nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Bu nedenle karbapenem direnç mekanizmasını kısa sürede saptayan güvenilir ve basit testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, karbapenem dirençli Klebsiella spp. ve E. coli izolatlarında karbapenemaz, GSBL ve AmpC varlığını aynı plak üzerinde disk difüzyon, kombine disk ve disk antagonizma test yöntemleri ile belirlemektir.

Yöntem: Çalışmaya Aralık 2017 ile Aralık 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde rutin hasta kültür örneklerinden izole edilen karbapenem dirençli Klebsiella spp. ve Escherichia coli izolatları dahil edildi. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing önerileri doğrultusunda GSBL, KPC-tip ve metalobeta- laktamaz için doğrulama testi olarak kombine disk yöntemi ve OXA-48 tipi karbapenemaz için temosilin disk difüzyon testi uygulandı. Plazmit aracılı AmpC beta-laktamaz tanımlaması için disk difüzyon testi ve indüklenebilir (kromozomal) AmpC beta-laktamaz için disk antagonizma testi kullanıldı. Kontrol suşu olarak KPC-2 tipi karbapenemaz üreten BAA-1705 K. pneumoniae kullanıldı.

Bulgular: Karbapenem direnci 56’sı (%74,6) Klebsiella pneumoniae, 17’si (%22.6) E.coli, biri (%1.3) Klebsiella ozaenae ve biri (%1.3) Klebsiella aerogenes olmak üzere toplam 75 izolatta tespit edildi. Metallo-beta-laktamaz tipi karbapenemaz ile ilişkili direnç 24 (%31.5) izolatta, GSBL 17 (%22.3) izolatta, AmpC 4 (%5.2) izolatta ve OXA- 48 ile ilişkili direnç 31 (%40.7) izolatta belirlendi.

Sonuç: Direnç mekanizmalarının hızlı tespiti uygun antimikrobiyal tedavi ve enfeksiyon kontrol önlemleri açısından önemlidir. Çalışmada uyguladığımız yöntem, kolay ve uygulanabilir bir algoritma oluşturmaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim